Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. POIŚ.01.03.01-00-0124/17 w ramach działania 1.3.1. oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska
 • Telefon/fax: tel. 22 570 94 63 , fax. 22 570 94 63
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
  ul. Wawelska
  02-034 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 570 94 63, fax. 22 570 94 63
  REGON: 28836600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.coi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. POIŚ.01.03.01-00-0124/17 w ramach działania 1.3.1. oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem zaprojektowanych robót budowlanych w ramach zadania: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie". POIŚ.01.03.01-00-0124/17 w ramach działania 1.3.1. oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną