Zaprojektowanie przebudowy układu drogowego przylegającego do torowiska w ulicach Warneńczyka i Grudziądzkiej

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 56 65 55 200 , fax. 56 65 55 339
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
  ul. Sienkiewicza
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 65 55 200, fax. 56 65 55 339
  REGON: 34122789200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzk-torun.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie przebudowy układu drogowego przylegającego do torowiska w ulicach Warneńczyka i Grudziądzkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie prac polegających na przygotowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy układu-drogowego ulicy Warneńczyka i ulicy Grudziądzkiej w Toruniu, związanych z inwestycją obejmującą realizację zadania: „Zaprojektowanie przebudowy układu drogowego przylegającego do torowiska w ulicach Warneńczyka i Grudziądzkiej” Dokumentacja projektowa będzie obejmowała obszarem opracowania teren od jezdni przylegających do torowiska w ulicy Warneńczyka od końca zakresu przebudowy ronda bp. Chrapka (zrealizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu) włącznie ze skrzyżowaniem ulic Grudziądzkiej, Bażyńskich i Warneńczyka oraz ulicy Grudziądzkiej do skrzyżowania z ulicą Podgórną wraz z pozyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do przeprowadzenia prac budowlanych decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę) i sprawowaniem nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera: Opis przedmiotu zamówienia – Rozdział III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną