Zaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadania

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 62-800 Kalisz, pl. Św. Józefa
 • Telefon/fax: tel. 627 635 650 , fax. 627 635 651
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
  pl. Św. Józefa 5
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 627 635 650, fax. 627 635 651
  REGON: 25081047800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czystemiasto.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 1) Roboty budowlane omówione w programie funkcjonalno – użytkowym mają zastosowanie do wykonania projektu i kompleksowej budowy zautomatyzowanwego systemu monitoringu wizyjnego w technologii IP (CCTV) oraz uruchomienia i wdrożenia powyższego systemu wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi z podziałem na 2 Zadania: a) dla Zadania nr 1 – w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, b) dla Zadania nr 2 – w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest za pomocą programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącego II część niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną