Zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie windy w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-250 Radzymin, Ul. Konstytucji 3-go Maja
 • Telefon/fax: tel. 22 7865024, 608727531, , fax. 22 7865024 w. 23
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin
  Ul. Konstytucji 3-go Maja 15
  05-250 Radzymin, woj. mazowieckie
  tel. 22 7865024, 608727531, , fax. 22 7865024 w. 23
  REGON: 93927200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.radzymin.pl/artykuly/421/zamowienia-publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Gminna instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie windy w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie windy w szybie przeszklonym, w środku głównej klatki schodowej wewnątrz budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin ul. Konstytucji 3 maja 15, 05-250 Radzymin, wraz z pracami projektowymi i robotami towarzyszącymi. Wykonawca dokona wizji lokalnej, aby uzyskać informacje, które będą konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia oraz oszacowania kosztu, ryzyka i wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Koszty dokonania wizji lokalnej i przygotowania oferty poniesie Wykonawca. Prace projektowe obejmują: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Roboty budowlane będą realizowane na podstawie dokumentacji projektowej w sposób nie zakłócający pracy Biblioteki i ustalony z jej Dyrektorem.Dostarczona winda musi posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem, być fabrycznie nowa i wolna od wad, wyprodukowana w roku dostawy do Zamawiającego. Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie wymagane prawem przy tego rodzaju pracach. Opis parametrów windy: Kabina spełniająca wymagania windy do przewozu osób niepełnosprawnych (m.in. na wózkach inwalidzkich), drzwi (światło) o szerokości min. 900 mm, udźwig min. 630 kg, liczba przystanków 3 , liczba wejść do kabiny 2, wykończenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej, oświetlenie led. Wykonane elementy powinny zagwarantować: bezpieczeństwo konstrukcji; bezpieczeństwo użytkowania; odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej i być estetyczne. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procesu odbioru windy, jej rejestracji i dopuszczenia do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego. Koszty związane z odbiorem przez Urząd Dozoru Technicznego, dokumentacją rejestracyjną i książką rewizji ponosi Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień udziela Zamawiający na wniosek Wykonawcy; Wykonawca zapewni konserwację windy w okresie gwarancji oraz wymagane gwarancją przeglądy wykona samodzielnie lub zapewni serwisanta zewnętrznego. Stawka za konserwację oraz przeglądy wraz z określeniem jej wysokości w okresie roku stanowi część oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45313100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną