Zakup i dostawa systemu do backupu i archiwizacji w tym urządzenie/a, instalacja i szkolenie.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-190 Warszawa, Józefa Lewartowskiego
 • Telefon/fax: tel. 22 536 65 31, , fax. 22 536 65 46
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralna Komisja Egzaminacyjna
  Józefa Lewartowskiego 6
  00-190 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 536 65 31, , fax. 22 536 65 46
  REGON: 01492522400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.cke.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa systemu do backupu i archiwizacji w tym urządzenie/a, instalacja i szkolenie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa systemu do backupu i archiwizacji w tym urządzenie/a, instalacja i szkolenie w ilościach o parametrach technicznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie Zamawiającemu urządzenia sprzętowego (appliance). Poprzez urządzenie sprzętowe (appliance) Zamawiający rozumie zintegrowane, spójne rozwiązanie oparte o dedykowany sprzęt i oprogramowanie tj. urządzenie lub zespół urządzeń zawierające elementy składowe niezbędne do osiągnięcia funkcjonalności wymaganych treścią niniejszego opisu przedmiotu zamówienia w tym procesory, pamięć RAM, karty sieciowe, pamięć masowa, system operacyjny, aplikacje dla realizacji zarządzania zadaniami backupu i archiwizacji oraz przechowywania kopii zapasowych. 2.Rozwiązanie musi reprezentować logiczną architekturę trójwarstwową (serwer zarządzający, serwer medialny/magazyn składowania danych oraz klient), która pozwoli na skalowalność rozwiązania bez względu na dynamikę przyrostu danych. 3. Rozwiązanie musi zostać zainstalowane w dwóch różnych lokalizacjach fizycznych połączonych ze sobą siecią komputerową. Musi ono zapewniać wykonywanie kopii zapasowych w obu lokalizacjach, replikację kopii z jednej do drugiej lokalizacji i możliwość odtwarzania danych z dowolnej lokalizacji bez zakupu dodatkowych urządzeń, również w przypadku całkowitego zniszczenia jednej z lokalizacji. Oznacza to, że Zamawiający wymaga dostarczenie min. 2-ch sztuk identycznych urządzeń (appliance). 4.Pojedynczy appliance to serwer z ewentualną półką rozszerzającą przestrzeń dyskową lub deduplikatorem sprzętowym. Dopuszcza się, aby appliance był zbudowany w oparciu o wirtualizator a jego komponenty były instalowane jako maszyny wirtualne. W przypadku użycia wirtualizatora maszyny będące komponentami systemu muszą być instalowane na w/w appliance. Forma instalacji komponentów systemu backupu jako wirtualne maszyny musi być wspierana przez producenta komponentów applance’u, a Zamawiający musi dostarczyć wszystkie niezbędne licencje do prawidłowego działania appliance. 5. Uwaga: Pojęcie system dla Zamawiającego oznacza kompletne rozwiązanie obejmujące zarówno warstwę oprogramowania wykonującą zadania backupowe i archiwizacyjne jak i urządzenia, na których w/w oprogramowanie zostanie zainstalowane oraz urządzenia, na które będą wykonywane w/w zadania. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę instalację, wsparcie techniczne oraz szkolenie i gwarancję. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30233100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną