Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów VR

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-875 Poznań, al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 061 8569000, 8569500, , fax. 618 543 988
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  al. Niepodległości 10
  61-875 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8569000, 8569500, , fax. 618 543 988
  REGON: 000001525
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ue.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów VR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem sprzętu komputerowego i akcesoriów VR (wirtualnej rzeczywistości) na potrzeby związane z problematyką prac oraz metodyką badań doktoranckich w projekcie „ Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” „POWR.03.05.00-00-Z011/17” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 10 (zwanego dalej również „asortymentem” oraz „systemem”), dostarczonego, zainstalowanego i uruchomionego zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz wymaganiami SIWZ. W ramach dostarczonego asortymentu, Wykonawca dostarczy oraz zainstaluje i uruchomi nowy sprzęt wymieniony w specyfikacji techniczno-cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, sprawdzając jednocześnie poprawność działania asortymentu. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również: instruktaż osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia opisany w specyfikacji techniczno-cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ; udzielenie gwarancji i wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Gwarantem dla Zamawiającego jest Wykonawca, nie zwalnia to jednak Wykonawcy z obowiązku dostarczenia dokumentów gwarancyjnych, licencyjnych, wsparcia technicznego, itp. Producenta oferowanego asortymentu, jeżeli takie są przez niego dostarczane wraz z asortymentem. 4. Wykonawca w ramach realizacji warunków dostawy i uruchomienia asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia zapewni, bezkosztowy instruktaż, osób wskazanych przez Zamawiającego. 5. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, nastąpi po dostarczeniu i uruchomieniu asortymentu oraz po przeprowadzeniu instruktażu. 6. Dostarczony asortyment musi spełniać warunki oznakowania CE i być tym znakiem oznaczony. 7. Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 8. Wykonawca gwarantuje, że oferowany przez niego asortyment stanowiący przedmiot zamówienia jest wprowadzony legalnie do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej. 9. Przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 10. Asortyment musi być zaopatrzony w akcesoria, instrukcje obsługi i inne elementy niezbędne do jego uruchomienia w konfiguracji zgodnej z wymaganiami i parametrami minimalnymi podanymi w specyfikacji techniczno – cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ oraz o ile to dotyczy danego asortymentu – w pełną listę oferowanego asortymentu z zaznaczonymi okresami gwarancji i cenami. 11. Asortyment przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji techniczno - cenowej zaznaczono inaczej. 12. Oferowany sprzęt komputerowy (poz. od 1 do 2 specyfikacji techniczno - cenowej) musi spełniać kryteria efektywności energetycznej określonych w specyfikacjach programu ENERGY STAR co najmniej w wersji 7.0 (poz. od 1 do 2,). 13. Oferowany monitor komputerowy musi spełniać normę ISO9241-307 (klasa II w zakresie uszkodzonych pikseli) i TCO Display 7.0 (poz. 2); 14. Oferowany sprzęt komputerowy ( poz. 1, 2 specyfikacji techniczno - cenowej) musi spełniać kryteria programu ochrony środowiska EPEAT na poziomie „GOLD”; 15. Wykonawca gwarantuje, że oferowany asortyment posiadać będzie serwis producenta tegoż sprzętu, z obsługą serwisową prowadzoną w języku polskim. 16. Oferta cenowa Wykonawcy musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenie na czas dostawy , przeglądy serwisowe oraz wsparcie techniczne zgodnie z ofertą Wykonawcy. W związku z tym Wykonawca nie będzie mógł żądać od Zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 17. Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania dostarczonego asortymentu w ramach realizacji niniejszego zamówienia, pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną