Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość III

Powiat Inowrocławski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Inowrocławski
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 88-100 Inowrocław, Prezydenta Franklina Roosevelta
 • Telefon/fax: tel. 523 592 100 , fax. 523 574 820
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Inowrocławski
  Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 592 100, fax. 523 574 820
  REGON: 92365394000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość III, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski. Przedmiot zamówienia dla każdej z części wykazany został w formularzach cenowych stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień: 39162100-6, 30190000-7, 22111000-1, 39220000-0, 39711000-9, 39711100-0, 39711200-1, 39711400-3, 39513000-1, 39151200-7, 39162110-9, 42923000-2, 30170000-1, 38410000-2, 38552000-9, 18100000-0, 44300000-3, 14600000-7, 24100000-5, 39162110-9, 31700000-3, 48000000-8. Oferowane produkty, sprzęt i urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne i oryginalnie zapakowane, a także muszą spełniać określone przez Zamawiającego wymagania techniczno-funkcjonalne. Oferowane artykuły sprzęt i urządzenia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych niż wymagane przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności zaoferowanego produktu spoczywa na Wykonawcy. Przekazanie dostarczonego przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT i ważności gwarancji. W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć karty gwarancyjne oferowanego sprzętu i urządzeń. Odbiorcami przedmiotu zamówienia są następujące placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski: 1) Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, ul. Poznańska 345, 88-100 Inowrocław; 2) Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, Aleja Sienkiewicza 33, 88-100 Inowrocław; 3) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25, 88-100 Inowrocław; 4) Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu, ul. Józefa Krzymińskiego 8, 88-100 Inowrocław; 5) Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław; 6) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu, Kościelec 125, 88-170 Pakość; 7) Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-150 Kruszwica; 8) Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach, Kobylniki 3, 88-150 Kobylniki; 9) Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25, 88-100 Inowrocław. Do oferty Wykonawca załączy wypełnione formularze cenowe oraz opisy techniczne oferowanych produktów stanowiących przedmiot zamówienia, zawierające wszystkie określone przez Zamawiającego cechy lub parametry, w celu wykazania zgodności z opisem Zamawiającego, stanowiące załącznik do formularza cenowego. W przypadku niedołączenia opisów technicznych do oferty, oferta zostanie odrzucona. Przedmiot zamówienia podzielono na 13 części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną