Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Sokołowskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 08-300 Sokołów Podlaski, Wolności
 • Telefon/fax: tel. (025) 7817400, , fax. (025) 7817460
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim
  Wolności 23
  08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie
  tel. (025) 7817400, , fax. (025) 7817460
  REGON: -0000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-sokolowski.bip.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Sokołowskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Sokołowskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Całkowite zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. szacuje się na 595 843 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizację oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej zawarty jest w załączniku do SIWZ o nazwie „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” - załącznik nr 1 do SIWZ i stanowi integralną część niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt, w tym za: przebieg i terminowe wykonanie dostaw, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi – określonymi w odpowiednich przepisach dla przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną