"Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelis w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

Gmina Lelis ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lelis
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 07-402 Lelis, ul. Szkolna
 • Telefon/fax: tel. 029 7611019 w. 17
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lelis
  ul. Szkolna 37
  07-402 Lelis, woj. mazowieckie
  tel. 029 7611019 w. 17
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lelis.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelis w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych, w tym odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) z terenu Gminy Lelis. I. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie: 1. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w szacunkowej ilości ok. 1300Mg; 2. Segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje w szacunkowej ilości: 2.1. tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych o kodach 20 01 39 i 15 01 02 w ilości ok. 90Mg; 2.2. metale, opakowania z metali o kodach 20 01 40 i 15 01 04 w ilości ok. 35Mg; 2.3. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury o kodach20 01 01, 15 01 01 w ilości ok. 100Mg; 2.4. szkło, opakowania ze szkła o kodach2001 02, 15 01 07 w ilości ok. 70Mg; 2.5. odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 w ilości ok. 40Mg; 2.6. zużyte opony o kodzie 16 01 03 w ilości ok. 6Mg; 2.7. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23, o kodach 20 01 35* i 20 01 36 w ilości ok. 15Mg; 2.8. zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, o kodzie 17 01 07 w ilości ok. 35 Mg; 2.9. odpady ulegające biodegradacji o kodach 20 02 01 w ilości ok. 20 Mg; 2.10. odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08 w ilości ok. 10 Mg 2.11. leki inne niż wymienione w 20 01 31, o kodzie 20 01 32 w ilości ok. 0,1Mg. II. Sposób świadczenia usług: 1. W przypadku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i innych bioodpadów Wykonawca powinien posiadać status instalacji komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku gminach dla: instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (kompostownia), składowania odpadów powstałych w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów. Przetwarzanie odpadów zbieranych w sposób selektywny w tym odpadów opakowaniowych nie może być realizowane poza instalacjami i urządzeniami art. 30 ust. 1 ustawy o odpadach, (Dz. U. 2019 poz. 701 z późn. zm.), przy czym wspomniane instalacje nie muszą posiadać statusu instalacji regionalnej. Uwaga: Wykonawca posiadający instalację (do odzysku i/lub unieszkodliwiania, w którym planuje odzyskać i/lub unieszkodliwić odpady objęte niniejszym zamówieniem) poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej powinien przedstawić zezwolenie równoważne decyzji na zagospodarowanie(przetwarzanie) tj. na odzysk i/lub unieszkodliwianie odpadu wystawiane w kraju, w którym ta instalacja się znajduje. Decyzję zezwalającą na międzynarodowe przemieszczanie odpadów Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać po podpisaniu umowy. 2. Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone kartą przekazania odpadów (rozumianą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, (Dz.U. z 2019 r. poz. 819), dalej określana jako „Karta Przekazania Odpadów”, przekazaną Zamawiającemu wraz z fakturą VAT za miesiąc, którego karta dotyczy. Dane z karty muszą być zgodne z kwitami wagowymi, o których mowa w pkt. 3.4.21, którą każdego miesiąca Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za miesiąc poprzedni. 3. Wskazane w SIWZ szacunkowe ilości odpadów komunalnych, stanowią ilości odebrane w 2018 r. wykazane w sprawozdaniach i innych dokumentach przekazanych przez firmy odbierające do zagospodarowania odpady. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów w stosunku do wskazanych w pkt. 2. Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji do zagospodarowania większej ilości odpadów danego rodzaju po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie, jednakże całkowite umowne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego zakresu zamówienia nie może zostać przekroczone bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. 4. Jeżeli instalacja komunalna Wykonawcy nie będzie w stanie przyjąć odpadów z terenu gminy Lelis, Wykonawca będzie musiał wskazać inną instalację komunalną, która przyjmie odpady na koszt Wykonawcy w takim samym terminie jak przewidziano ich dostarczenie do instalacji komunalnej. W tej sytuacji w przypadku konieczności transportu odpadów do innej instalacji na odległość od Gminy Lelis większą niż odległość instalacji Wykonawcy, Wykonawca pokryje różnicę w kosztach wynikającą z konieczności transportu odpadów komunalnych na większą odległość. 5. Wykonawca powiadomi podmiot, który będzie dostarczał Wykonawcy odpady w celu zagospodarowania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia o fakcie, że nie jest w stanie przyjąć odpadów na instalację komunalną, a także wskaże temu podmiotowi inną instalację komunalną oraz dni i godziny przyjmowania przez nią odpadów najpóźniej w pierwszym dniu okresu, w którym nie będzie w stanie przyjąć odpadów. 6. W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w pkt. 3.4.17 Wykonawca powiadomi podmiot, który będzie dostarczał Wykonawcy odpady w celu zagospodarowania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia o fakcie, że nie jest w stanie przyjąć odpadów do swojej instalacji komunalnej najpóźniej w pierwszym dniu po zakończeniu okresu, w którym nie będzie w stanie przyjąć odpadów komunalnych. 7. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich awariach instalacji, przestojach w przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji, ograniczeniach wynikających z decyzji organów nadzorczych w terminie do 24 godz. od momentu zaistniałych zdarzeń, ograniczeń, przestojów. Brak informacji o zaistniałych zmianach w funkcjonowaniu instalacji może skutkować naliczeniem kar umownych. 8. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w soboty od godziny 9:00 do 12:00. III. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 1. ważenie odrębnie dla każdej frakcji odebranych odpadów w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do przetwarzania. Przyjmowane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze, a ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego; 2. dokumentowanie przez Wykonawcę dostawy odpadów. Każdy wjazd będzie zarejestrowany i potwierdzony dokumentem zawierającym datę przywozu, rodzaj, kod i wagę odpadów, nr rejestracyjny pojazdu i dane identyfikacyjne dostawcy. Kopię w/w dokumentu otrzymuje kierowca dostawcy odpadów podczas dostawy każdej partii odpadów, a zestawienie w/w dokumentów każdego miesiąca Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za miesiąc poprzedni wraz z Kartami przekazania odpadów; 3. przekazanie Zamawiającemu wszystkich wymaganych sprawozdań określonych obowiązującymi przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów w terminach wskazanych w tychże przepisach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną