wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącą konserwacją i remontami pomieszczeń w budynkach Kancelarii Senatu przy ul.: Wiejskiej 6/8, Wiejskiej 12, Frascati 2, i Smolnej 12, w Warszawie

Kancelaria Senatu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kancelaria Senatu
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-902 Warszawa, Wiejska
 • Telefon/fax: tel. +48226949035 , fax. +48226949213
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kancelaria Senatu
  Wiejska 6/8
  00-902 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226949035, fax. +48226949213
  REGON: 00139380011000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.senat.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kancelaria Senatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącą konserwacją i remontami pomieszczeń w budynkach Kancelarii Senatu przy ul.: Wiejskiej 6/8, Wiejskiej 12, Frascati 2, i Smolnej 12, w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącą konserwacją i remontami pomieszczeń w budynkach Kancelarii Senatu przy ul.: Wiejskiej 6/8, Wiejskiej 12, Frascati 2 i Smolnej 12, w Warszawie. 2. Szczegóły dotyczące ww. przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ z Przedmiarem robót - załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. 3. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę materiałów innych niż wskazane w SIWZ, na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że materiały spełniają wymagania zamawiającego. 4. Ze względu na specyfikę pracy Senatu należy przewidzieć konieczność wykonywania większości robót (60% przewidzianego zakresu) po godz. 16:00, a także w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy i w trakcie użytkowania obiektów. 5. W przypadku powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia przez podwykonawcę, zamawiający żąda wskazania w formularzu oferty - stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ - części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om, i podania przez wykonawcę firmy/firm podwykonawcy/ów. W przypadku braku takiego wskazania zamawiający uzna, że wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy/ów. 6. Szczegóły dotyczące podwykonawstwa są zawarte we wzorze umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną