Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego dla 24 odcinków dróg na terenie Gminy Wiskitki

Urząd Gminy Wiskitki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Gminy Wiskitki
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 468 567 212 , fax. 468 554 154
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Wiskitki
  ul. Kościuszki 1
  96-315 Wiskitki, woj. mazowieckie
  tel. 468 567 212, fax. 468 554 154
  REGON: 54654900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wiskitki.bip.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego dla 24 odcinków dróg na terenie Gminy Wiskitki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA pn. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego dla 24 odcinków dróg na terenie Gminy Wiskitki” jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z budową, przebudową lub rozbudową sieci oświetlenia ulicznego wraz ze sporządzeniem wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub ze sporządzeniem wniosku na dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, pozwalających na realizację prac budowlanych, odrębnie dla każdego z zadań inwestycyjnych. W zakresie organizacji prac projektowych: • zdefiniować i dokonać analizy niezbędnych do rozwiązania zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej, • zbudować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram czynności wraz z planem opisowym, • na bieżąco, pod nadzorem Zamawiającego, monitorować wykonywanie harmonogramu W zakresie zawartości dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy: 1. pozyskanie map do celów projektowych, sporządzić lub pozyskać aktualną mapę sytuacyjno– wysokościową i ewidencyjną, zawierającą wszystkie naniesienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia ulicznego, służącej do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, pozwalających na realizację prac budowlanych, UWAGA: Zamawiający jest w posiadaniu map do celów projektowych (w wersji papierowej, pdf, dxf) dla części dróg i ulic których wykaz stanowi załącznik nr 10 do SIWZ i które przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 2. wykonanie koncepcji projektu 3. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z prawem do wielokrotnego bezterminowego wykorzystania oraz możliwością wprowadzenia nieistotnych zmian i realizacji projektu ze zmianami w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD, 4. pozyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje, wynikające ze specyfiki opracowania i niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, pozwalających na realizację prac budowlanych, 5. sprawdzenia projektowe, 6. uwzględnić wycinkę lub zabezpieczenie drzew kolidujących z uzyskaniem wymaganych parametrów oświetlenia ulicznego, 7. zaprojektować zabezpieczenie infrastruktury technicznej po uprzednim pozyskaniu stosownych warunków zarządców sieci, w razie potrzeby zaproponować rozwiązanie kolizji sieci na warunkach wydanych przez odpowiednich zarządców sieci, 8. uzyskać pisemne zgody oraz wykonać wykaz właścicieli nieruchomości objętych inwestycją w wersji elektronicznej (Excel), z podaniem numerów działek i adresów, oparty na zapisach w ewidencji nieruchomości i w księgach wieczystych, jeśli specyfika opracowania będzie tego wymagała, celem uzyskania dla Zamawiającego prawa dysponowania terenem dla celów budowlanych, w przypadku powstania takiej potrzeby, 9. sporządzić kompletny wniosek z załącznikami do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub na dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, pozwalających na realizację prac budowlanych, wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zawierającym wyspecyfikowany wykaz działek i złożyć go w odpowiednim organie administracji budowlanej, 10. wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zawierających zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów i technologii oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru- w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej, 11. opracowanie przedmiaru robót zawierającego opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, opracowany na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej, 12. opracowanie kosztorysów inwestorskich na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej. 13. opracować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót na wszystkie elementy realizowanych robót, dostosowane do specyfiki i skomplikowania realizowanych robót. Dokumentacja powinna zawierać rozwiązania architektoniczno-budowlane, które będą zgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać tego typu obiekty inżynierskie, a w szczególności: • racjonalne rozwiązania lokalizacji i efektywne zagospodarowanie przestrzeni przeznaczonej pod inwestycję.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną