„Wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowych altan w miejscu wskazanym przez Zamawiającego” w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców”

Gmina Włoszczowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Włoszczowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów
 • Telefon/fax: tel. 041 3942669 w. 159, , fax. 413 942 339
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włoszczowa
  ul. Partyzantów 14
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3942669 w. 159, , fax. 413 942 339
  REGON: 29100992300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-wloszczowa.pl, www.wloszczowa.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowych altan w miejscu wskazanym przez Zamawiającego” w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowych altan w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Włoszczowa podzielone na zadnia: zadanie 1, które obejmuje dostawę i montaż 11 fabrycznie nowych altan. Szczegółowy opis usług zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do S.I.W.Z. zadanie 2, które obejmuje dostawę i montaż 6 fabrycznie nowych altan. Szczegółowy opis usług zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do S.I.W.Z. Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały w I klasie jakości. Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany także do: a) wykonania robót przygotowawczych i porządkowych b) sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych materiałów lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych materiałów do stosowania w budownictwie, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą c) bieżącego wywozu odpadów, gruzu i ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, d) wykonania obowiązków określonych w § 4 ust. 1 - 6 wzoru umowy stanowiący załącznik do S.I.W.Z., e) innych czynności wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa związanych z realizacją zadania. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z: a) postanowieniami S.I.W.Z. oraz załącznikami do S.I.W.Z., b) złożoną ofertą. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. W ofercie należy uwzględnić ceny materiałów w I klasie jakości. Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z nieruchomościami, jej otoczeniem i pozyskał wszelkie informacje, które jego zdaniem są niezbędne do przygotowania oferty i przydatne do wyceny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44112100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną