Wybór wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.: „Zielony zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu”

Gmina Miasto Świnoujście ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 91 3212780 , fax. 91 3215995
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Świnoujście
  ul. Wojska Polskiego 1/5
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3212780, fax. 91 3215995
  REGON: 81168429000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.swinoujscie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.: „Zielony zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn.: „Zielony zakątek” przy specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu. Zamówienie dotyczy wykonania placu zabaw część „B” oraz nawierzchni z kostki w kwadracie pomiędzy szkołą a bunkrem i budynkami gospodarczymi. Prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część umowy wymienionej w załączniku nr 5 do umowy „Wykaz dokumentacji projektowej” uwzględniając następujące zmiany: • Murki ceglane i kamienne okalające trawnik należy rozebrać, tylko fragment (ok. 12 m) muru kamiennego od strony zachodniej po rozbiórce odbudować do wys. 40 cm. Po rozbiórce pozostałych murków, ułożyć krawężniki drogowe 35x15 z ławą betonową i oporem jak opisano w projekcie. • Nawierzchnię placu zabaw część „B”, po rozebraniu murków wyprofilować usuwając istniejący trawnik wraz z ziemią gr. 10 cm. • Założenie trawników i humusowanie jest wyłączone z zakresu przedmiotu zamówienia. • Zwiększa się ilość ławek typu parkowego z 3 do 10 – usytuowanie wokół placu zabaw część „B”. 2. Przedmiot i zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy, wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych (załącznik nr 2 do umowy) oraz dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część umowy wymieniona w załączniku nr 5 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną