Wybór kadry do realizacji projektu pn. „Moja działalność gospodarcza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy, Działanie 10.03 Rozwój samozatrudnienia

Starostwo Powiatowe w Gołdapi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Gołdapi
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 19-500 Gołdap, ul. Krótka
 • Telefon/fax: tel. 876 154 444 , fax. 876 154 445
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Gołdapi
  ul. Krótka 1
  19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 876 154 444, fax. 876 154 445
  REGON: 51143397600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatgoldap.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór kadry do realizacji projektu pn. „Moja działalność gospodarcza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy, Działanie 10.03 Rozwój samozatrudnienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry do realizacji projektu pn. „Moja działalność gospodarcza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy, Działanie 10.03 Rozwój samozatrudnienia. Wybór kadry do projektu dotyczy stanowisk: 1) Koordynator projektu – 1 osoba, 2) Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości – 1 osoba, 3) Specjalista ds. przyznawania i rozliczania środków – 1 osoba, 4) Specjalista ds. zamówień publicznych i szkoleń – 1 osoba, 5) Doradca zawodowy – 4 osoby, 6) Pracownik biura rekrutacyjno - konsultacyjnego w Ełku – 2 osoby, 7) Pracownik biura rekrutacyjno - konsultacyjnego w Olecku – 1 osoba, 8) Członek Komisji Oceny Wniosków – 3 osoby. Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego, zwany w dalszej części EGO w okresie od listopada 2020 r. do czerwca 2023 r. poprzez bezzwrotne wsparcie 120 osób, w tym głównie bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, spośród których 94 osoby założą działalność gospodarczą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79421000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną