Świadczenie usługi przeprowadzania testów bezpieczeństwa aplikacji internetowych oraz sieci lokalnej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-834 Warszawa, Pańska
 • Telefon/fax: tel. (022) 432 80 80 , fax. (022) 432 86 20
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Pańska 81
  00-834 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (022) 432 80 80, fax. (022) 432 86 20
  REGON: 17181095000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja rządowa działająca na podstawie ustawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi przeprowadzania testów bezpieczeństwa aplikacji internetowych oraz sieci lokalnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu testów bezpieczeństwa aplikacji internetowych oraz sieci lokalnej, tj.: 1) przeprowadzaniu audytów kodu aplikacji internetowych, 2) przeprowadzaniu testów penetracyjnych aplikacji internetowych, 3) przeprowadzaniu testów penetracyjnych sieci lokalnej, 4) sporządzaniu raportów z wykonanych usług, 5) przeprowadzaniu retestów. 2.Zamawiający przewiduje realizację co najmniej 800 roboczogodzin usług opisanych w pkt 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72254100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną