świadczenie usługi hostingu aplikacji internetowej służącej realizacji projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” oraz utrzymywanie serwera DNS dla potrzeb domeny bezcukrzycy.gdansk.pl

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-397 Gdańsk, Kołobrzeska
 • Telefon/fax: tel. +48 58 5534311 , fax. +48 58 5535334
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia
  Kołobrzeska 61
  80-397 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48 58 5534311, fax. +48 58 5535334
  REGON: 191011538
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://opz.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usługi hostingu aplikacji internetowej służącej realizacji projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” oraz utrzymywanie serwera DNS dla potrzeb domeny bezcukrzycy.gdansk.pl
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest hosting aplikacji internetowej służącej realizacji projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” oraz utrzymanie serwera DNS dla potrzeb domeny bezcukrzycy.gdansk.pl. 2. Pozostałe szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków współpracy zostały opisane w zał. nr 6 Opis przedmiotu zamówienia, oraz zał. nr 7 Wzór umowy. 3. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 72415000-2 – usługi hostingowi dla stron WWW
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72415000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną