Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2020/2021 – II postępowanie

Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 95-200 Pabianice, Warzywna
 • Telefon/fax: tel. 42 215-97-72 , fax. 42 215-95-22
 • Data zamieszczenia: 2020-10-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich
  Warzywna 1
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 42 215-97-72, fax. 42 215-95-22
  REGON: 36591488100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zdm.pabianice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2020/2021 – II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2020/2021. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg nieutwardzonych przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi nieutwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi nieutwardzone – trasa II, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną