Utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Miłakowo

Urząd Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 14-310 Miłakowo, ul. Olsztyńska
 • Telefon/fax: tel. 897 587 401
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy
  ul. Olsztyńska 16
  14-310 Miłakowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 587 401
  REGON: 51074369200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.milakowo.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Miłakowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług prowadzenia zajęć w ramach Projektu pn.” Utworzenie Klubu Seniora oraz Klubu Rodziny w Gminie Miłakowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Miejsce świadczenia usług: Miłakowski Dom Kultury zlokalizowany w Miłakowie przy ul. o. Wł. Włodyki 20. Miejsce/pomieszczenie do zajęć zapewnia Zamawiający. Zajęcia będą realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji zajęć, który zostanie opracowany po zakończeniu procesu rekrutacji uczestników oraz personelu. Odbywać się będą od poniedziałku do piątku oraz w weekendy w godzinach popołudniowych i wieczornych w zależności od potrzeb i możliwości uczestników projektu. Biorąc pod uwagę, iż harmonogram realizacji zajęć uzależniony będzie od specyfiki poszczególnych grup, osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć w projekcie, powinny wykazać się przede wszystkim dyspozycyjnością czasową. Wykonawca zobowiązany jest do: • przeprowadzenia zajęć z zachowaniem wysokich standardów jakościowych, w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów, w wymiarze czasowym wskazanym w specyfikacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczestników projektu; • przygotowania materiałów, tj. programu zajęć oraz materiałów pomocniczych. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia przygotowanych materiałów znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Papier zawierający stosowne logotypy zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego w wersji elektronicznej; • informowania uczestników Projektu i opinię publiczną o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; • przekazania Zamawiającemu jednego kompletu przygotowanych materiałów do prowadzenia zajęć; • prowadzenia dokumentacji prowadzonych zajęć, na którą składają się z listy obecności, dziennika zajęć, karty czasu pracy zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego; • przechowywania dokumentacji prowadzonych zajęć w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz systematycznego przekazywania dokumentacji tj. minimum raz w miesiącu; • współpracy z Koordynatorem Projektu; • zgłaszania stwierdzonych nieprawidłowości; • współpracy przy prowadzeniu monitoringu stopnia osiągnięcia wskaźników; • umożliwienia wglądu do dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych przez Zamawiającego uprawnionym podmiotom w zakresie prawidłowości realizacji Projektu; • udostępniania dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia podmiotom uprawnionym do przeprowadzania kontroli projektu, w ramach którego prowadzone są zajęcia. • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, szkody na mieniu oraz wobec osób trzecich powstałe w wyniku wykonywania obowiązków wynikających z umowy, a także z nienależytego ich wykonania. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na części. Klub Seniora Część 1 –Lider - opiekun Klubu Seniora – 1 osoba • Zadanie obejmuje nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Klubu Seniora, w tym m. in. pomoc osobom niesamodzielnym podczas trwania zajęć. Opiekun ma za zadanie pomóc w sprawnej organizacji zajęć oraz wspierać uczestników dając im poczucie bezpieczeństwa, udzielając pomocy, gdy tylko zaistnieje taka potrzeba. • Umowa obejmuje pracę w ramach projektu w 1920 godzin w systemie: 80 godzin w miesiącu. • Kod CPV - 85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej. Część 2 – prowadzenie zajęć ruchowych – joga – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację wyżej wymienionych zajęć w celu utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej i psychicznej uczestników. Zajęcia należy dostosować do potrzeb i możliwości seniorów. Ich główny cel to rozładowanie napięcia mięśniowego i psychofizycznego oraz poprawa funkcji motorycznych i równowagi. Ćwiczenia nie mogą obciążać stawów i kręgosłupa oraz nie mogą nadmiernie pobudzać akcji serca. • Umowa obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 120 godzin w systemie: 1 grupa – min. 15 osób x 2 spotkania w miesiącu x 2,5 godziny. • Kod CPV - 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe. Część 3 – przeprowadzenie warsztatu – pierwsza pomoc przedmedyczna – 1 osoba • Zadanie obejmuje prowadzenie warsztatu z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia należy dostosować do potrzeb i możliwości seniorów. • Umowa obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 4 godzin w systemie:1 grupa x 1 spotkanie x 4 godziny. • Kod CPV - 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy. Część 4 – prowadzenie zajęć językowych - język angielski/niemiecki – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację zajęć językowych w celu nabycia umiejętności komunikacji. Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących, ćwiczeń zespołowych, zajęć warsztatowych, uczestnicy powinny mieć możliwość praktycznego zastosowania języka przez symulację scenek z życia codziennego z jakimi mogą spotkać się podczas pobytu w krajach anglojęzycznych. • Umowa obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 240 godzin w systemie: 2 grupy – min. 10 osób x 2 spotkania w miesiącu x 2,25 godziny. • Kod CPV - 80580000-3 – Oferowanie kursów językowych Część 5 – prowadzenie zajęć komputerowych – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację zajęć mających na celu nabycie umiejętności z zakresu obsługi komputera, sprzętu ICT, nowoczesnych technologii oraz internetu. • Umowa obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 96 godzin w systemie: 1 grupa po max. 16 osób w grupie x 4 spotkania w miesiącu x 2 godziny. • Kod CPV - 80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe. Część 6 – prowadzenie zajęć kulinarnych – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację wyżej wymienionych zajęć w celu utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej. Zajęcia należy dostosować do potrzeb i możliwości seniorów. Ich główny cel to podniesienie znajomości zasad żywienia, nowych kulinarnych przepisów z produktów regionalnych i nieprzetworzonych. Wzajemną wymianę doświadczeń wśród uczestników zajęć, a także wspólna degustacja wytworzonych potraw. W trakcie warsztatów powinny być zrealizowane następujące zagadnienia: nauka o gotowaniu, integracja przy stole, wymiana doświadczeń, element promocji siebie i tego co się potrafi robić dobrze, czasami lepiej od innych. • Umowa obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 200 godzin w systemie: 2 grupy – min. 10 osób x 2 spotkania w miesiącu x 2,5 godziny. • Kod CPV - 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe. Część 7 – prowadzenie spotkań literackich – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację zajęć literackich. Spotkania mają na celu edukację kulturową, promocję literatury i nowości wydawniczych różnych gatunków, a także promowanie czytelnictwa jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu, będącego podstawą do budowania więzi międzyludzkich. • Umowa obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 20 godzin w systemie:1 grupa - 20 osób x 2 spotkania w roku x 4 godziny. • Kod CPV – 92000000-1 – usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe Część 8 – prowadzenie zajęć hafciarskich /koło hafciarskie– 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację wyżej wymienionych zajęć w celu utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej i psychicznej uczestników. Zajęcia należy dostosować do potrzeb i możliwości seniorów. Ich główny cel to rozładowanie napięcia mięśniowego i psychofizycznego oraz poprawa funkcji manualnych. • Umowa obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 200 godzin w systemie: 1 grupa – min. 10 osób x 4 spotkania w miesiącu x 2,5 godziny. • Kod CPV - 92312000-1 – Usługi artystyczne Część 9 – prowadzenie warsztatów wokalnych – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację warsztatów wokalnych, składających się z zajęć z emisji głosu i śpiewu. Główne cele warsztatów to wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie koncentracji, pamięci, współdziałanie w grupie, zwalczanie wstydu występowania przed publicznością. • Umowa obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 200 godzin w systemie: 1 grupa – min. 15 osób x 4 spotkania w miesiącu x 2,5 godziny. • Kod CPV - 92312000-1 – Usługi artystyczne. Część 10 – prowadzenie zajęć rekodzielniczych -1 osoba • Zadanie obejmuje realizację zajęć: wizaż, tkactwo, decoupage, garncarstwo oraz rękodzieło okolicznościowe, szklana bizuterię. Celem wsparcia jest aktywizacja społeczna i ruchowo-manualna, poprawa zdolności koncentracji i koordynacji, rozwój zainteresowań oraz wyrażanie uczuć poprzez działania twórcze, takie jak: lepienie, wycinanie, tworzenie ozdób np. choinkowych czy tworzenie biżuterii. • Umowa obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 96 godzin w systemie: 1 grupa x 1 spotkanie w miesiącu x 4 godziny. • Kod CPV – 92312000-1 – Usługi artystyczne Część 11 – prowadzenie warsztatów krzewienia tradycji i kultury ludowej - Warmianki – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację warsztatów wokalno-instrumentalnych, obejmujących naukę warmińskiej muzyki ludowej. • Umowa obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 200 godzin w systemie: 1 grupa x 1 spotkanie w tygodniu x 2,5 godziny. • Kod CPV - 92300000-4 – Usługi rozrywkowe. Część 12 – prowadzenie poradnictwa prawnego – 1 osoba • Zadanie obejmuje zapoznanie uczestników z tematyką prawa rodzinnego, opiekuńczego, spadkowego oraz zasad i skutków zawierania umów. Porady prawne udzielane będą stosownie do indywidualnych potrzeb odbiorców. • Umowa obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 48 godzin w systemie: 1 spotkanie w miesiącu x 2 godziny • Kod CPV – 79100000-5 - usługi prawnicze. Część 13 – animator wieczorków tanecznych – 1 osoba • Zadanie obejmuje poprowadzenie wieczorków tanecznych dla seniorów z uwzględnieniem nagłośnienia, oświetlenia oraz animacji , w tym: gier, zabaw i pląsów z muzyką na żywo (np. akordeon, gitara, klawisze). Program wieczorków należy dostosować do potrzeb i możliwości uczestników. Ich główny cel to rozładowanie napięcia mięśniowego i psychofizycznego oraz poprawa funkcji motorycznych i równowagi. • Umowa obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 8 wieczorków w systemie: 1 grupa - 40 osób x 8 spotkań w roku x 6 godzin. • Kod CPV - 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe. Część 14 – Opiekun wycieczki – 3 osoby • Zadanie obejmuje opiekę nad Seniorami podczas wycieczek . • Umowa obejmuje pracę w ramach projektu w ilości 240 godzin w systemie: 80 godzin x 3 osoby. • Kod CPV - 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego. Klub Rodziny Część 15 –Lider - opiekun Klubu Rodziny – 1 osoba • Zadanie obejmuje nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Klubu Rodziny, w tym m. in. pomoc rodzinom podczas trwania zajęć. Opiekun ma za zadanie pomóc w sprawnej organizacji zajęć oraz wspierać uczestników dając im poczucie bezpieczeństwa, udzielając pomocy, gdy tylko zaistnieje taka potrzeba. • Umowa obejmuje pracę w ramach projektu w ilości 480 godzin w systemie: 20 godzin w miesiącu. • Kod CPV - 85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej. Część 16 – prowadzenie poradnictwa psychologicznego – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu – członków Klubu Rodziny. W ramach zajęć rodziny zdiagnozują swoje problemy i zapoznają się z ich profilaktyką. • Umowa obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 96 godzin w systemie spotkań indywidualnych: 1 spotkanie w miesiącu x 4 godziny. • Kod CPV – 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne. Część 17 – prowadzenie zajęć języka angielskiego – 1 osoba • Zadanie obejmuje realizację wyżej wymienionych zajęć w celu nauki dobrej komunikacji uczestników. Zajęcia należy dostosować do potrzeb i możliwości seniorów. Ich główny celem jest nabycie przez uczestników podstawowych kompetencji językowych. Kursanci poznają zwroty i wyrażenia niezbędne w podstawowej komunikacji w języku angielskim w różnych sytuacjach życiowych, z którymi uczestnicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobieżnych kontaktach z obcokrajowcami w Polsce. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angielskiego w mowie oraz rozumienie podstawowych zwrotów w wyuczonych i przewidywalnych kontekstach. • Umowa obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 200 godzin w systemie: 1 grupa x 4 spotkania w miesiącu x 2,5 godziny. • Kod CPV: 80580000-3 – Oferowanie kursów językowych Część 18 – prowadzenie rodzinnych warsztatów artystycznych -1 osoba • Zadanie obejmuje realizację zajęć: wizaż, tkactwo, decoupage, garncarstwo oraz rękodzieło okolicznościowe, szklana bizuterię. Celem wsparcia jest aktywizacja społeczna i ruchowo-manualna, poprawa zdolności koncentracji i koordynacji, rozwój zainteresowań oraz wyrażanie uczuć poprzez działania twórcze, takie jak: lepienie, wycinanie, tworzenie ozdób np. choinkowych czy tworzenie biżuterii. • Umowa obejmuje przeprowadzenie w ramach projektu 72 godzin w systemie: 1 grupa x 1 spotkanie na 2 miesiące x 6 godzin. • Kod CPV: 92312000-1 – Usługi artystyczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną