UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ NA DZ. NR EWID. 52 W M. BRZEŹNO

Gmina Czarnków ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Czarnków
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 64-700 Czarnków, ul. Rybaki
 • Telefon/fax: tel. 672 552 227 , fax. 672 553 079
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarnków
  ul. Rybaki 3
  64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie
  tel. 672 552 227, fax. 672 553 079
  REGON: 57079106900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnkowgmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ NA DZ. NR EWID. 52 W M. BRZEŹNO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Utwardzenie drogi gminnej na dz. nr ewid. 52 w m. Brzeźno Odcinek objęty przebudową w pasie drogi gminnej na działce nr 52 obręb Brzeźno 120 m oraz remont odcinka ok 15 m Całkowita długość projektowanej przebudowy wynosi 120,00 m (15m remont), szerokości 4,00m Realizacja inwestycji obejmuje działkę ewidencyjną nr 52 obręb Brzeźno, gmina Czarnków, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie Podstawowy zakres zadania:  wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kruszywa naturalnego na istniejącej podbudowie z kruszywa naturalnego wzmocnionego lokalnie uzupełnieniem podbudowy z kruszywa łamanego lub gruzu betonowego,  lokalny remont odcinkowy jako uzupełnienie konstrukcji z kruszywa naturalnego, Roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Szczególną uwagę należy przywiązać do właściwego zagęszczenia i wyprofilowania podłoża. Roboty przygotowawcze: Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy przeprowadzić wyznaczenie granic pasa drogowego. W cenie robót należy również ująć obsługę geodezyjną i opracowanie dokumentacji powykonawczej. W cenie robót należy ująć ewentualny załadunek, wywóz, utylizację i składowanie materiałów pozostałych z odhumusowania i korytowania. Podbudowy: Celem uzyskania wymaganej niwelety zaprojektowano korytowanie o głębokości wynikającej z profilu. Grunt pozostały z korytowania należy wbudować w pobocza. W cenie robót związanych z ewentualnym wywozem należy ująć koszty gospodarowania odpadami (po stronie Wykonawcy robót). Zaprojektowano wzmocnienie podbudowy pod jezdnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm lub gruzu betonowego 0/63 w ilości 50t. Nawierzchnie: Projektuje się wykonanie warstwy nawierzchni jezdni z kruszywa naturalnego (nawierzchnia żwirowa), grubości 15 cm. Remont nawierzchni grubości 10 cm. Urządzenie bezpieczeństwa ruchu: Roboty należy kompleksowo oznakować i zabezpieczyć. Roboty pozostałe: W cenie robót należy ująć ewentualną ścinkę, wyrównanie, uzupełnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych. W przypadku, gdy po wyznaczeniu granic pasa drogowego, okaże się, że są do tego merytoryczne przeciwskazania, dopuszcza się lokalną korektę szerokości, lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych ze względu na specyfikę zadania, po uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu i akceptacji Zamawiającego. Zakres zamówienia publicznego obejmuje również: 1) organizację i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również ich stałą sprawność techniczną, 2) przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona niezbędnych zabezpieczeń terenu, za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również za ich stałą sprawność techniczną odpowiada Wykonawca, Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy robót, 3) pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia (wskazanie granic, wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza), 4) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Biuro Inżynierii Lądowej „EUROSTRADA” mgr inż. Rufin Jarka 5) uzgodnienie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót z Zamawiającym, stanowiącego załącznik do umowy z Zamawiającym, 6) wykonanie potwierdzonych protokołami badań: zagęszczenia podłoża, zagęszczenia i nośności nawierzchni żwirowej, zgodnie z SST. 7) wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające jakość planowanych do wbudowania materiałów, 8) przeprowadzenie pozytywnych odbiorów obiektu przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem, 9) sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu, na czas prowadzenia robót drogowych, którego opracowanie i uzgodnienie z właściwymi organami oraz zatwierdzenie leży po stronie Wykonawcy, 10) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233123-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną