„Usługa zimowego utrzymania dróg, ulic i parkingów, w granicach administracyjnych m. Koszalin, w sezonie zimowym 2020.2021”. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 75-724 Koszalin, ul. Komunalna
 • Telefon/fax: tel. 943 484 444, , fax. 943 484 434
 • Data zamieszczenia: 2020-10-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Komunalna 5
  75-724 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 484 444, , fax. 943 484 434
  REGON: 33025398400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkoszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługa zimowego utrzymania dróg, ulic i parkingów, w granicach administracyjnych m. Koszalin, w sezonie zimowym 2020.2021”. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres usługi obejmuje: Zimowe utrzymanie: ulic, dróg i parkingów zlokalizowanych w granicach administracyjnych m. Koszalin, w sezonie zimowym 2020/2021. 1.1. Przez obowiązek zimowego utrzymania należy rozumieć: 1) Zadanie nr 1Ł i nr 2Ł: a) załadunek środków chemicznych i nie chemicznych do zwalczania skutków zimy na jednostki transportowo – sprzętowe, b) wykonywanie mieszanek solno – piaskowych, c) zgarnianie i załadunek śniegu na jednostki transportowo – sprzętowe, d) zrywanie naboju lodowego i zmarzliny z ulic, dróg i parkingów, e) zgarnianie śniegu z ulic, dróg i parkingów, f) poszerzanie dróg i ulic. 2) Zadanie nr 3R: a) zrywanie naboju lodowego i zmarzliny z ulic, dróg i parkingów, b) zgarnianie śniegu z ulic, dróg i parkingów, c) poszerzanie dróg i ulic. 1.2. Zamawiający każdorazowo określa zakres prac wykonywanych w ramach zimowego utrzymania w tym: 1) zakres terytorialny objęty zakresem działania, 2) czas pracy. 1.3. Standardy zimowego utrzymania stanowi załącznik A. 1.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 1) Zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 2) W ramach przepracowanych godzin, zmiany zakresu terenów objętych zimowym utrzymaniem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres usługi. 2.1. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji usługi: 1) Zadanie nr 1Ł i nr 2Ł: W ciągu 2 godzin od momentu telefonicznego powiadomienia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 2) Zadanie nr 3R: W ciągu 48 godzin od momentu telefonicznego powiadomienia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 2.2. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do pobrania: 1) aktualnego harmonogramu wykonania usług, 2) karty drogowej. 2.3. Wykonawca realizuje harmonogram wykonania usług, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego. 2.4. Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu: 1) podpisanego harmonogramu. 2) Podpisanej karty drogowej, z podanymi ilościami zużytych środków do zwalczania skutków zimy. 3) Ilość godzin pracy każdorazowo po jej wykonaniu potwierdza upoważniony przez przedstawiciel Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną