usługa ochrony i dozoru mienia

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-729 Poznań, ul. Młyńska
 • Telefon/fax: tel. 0-61 647 34 44 , fax. 0-61 647 34 41
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
  ul. Młyńska
  61-729 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 0-61 647 34 44, fax. 0-61 647 34 41
  REGON: 30070597800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa ochrony i dozoru mienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i dozoru mienia w budynku Sądu Rejonowego w Poznań – Stare Miasto w Poznaniu mieszczącego się przy ul. Młyńskiej 1a. 4. Wykonawca zobowiązuje się, iż Ochrona polegająca na działaniach zapobiegających wykroczeniom i przestępstwom przeciwko życiu i zdrowiu osób przebywających w budynku Sądu a także mieniu Zamawiającego, jak również przeciwdziałaniu powstawania szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczaniu do wstępu osób stwarzających zagrożenie lub/i posiadających materiały lub/i narzędzia niebezpieczne na teren nieruchomości wskazanej w ust. 3, realizowana będzie przez zaakceptowanych przez Zamawiającego – w formie pisemnej, kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 - j.t.), umundurowanych i wyposażonych w identyfikatory osobiste zgodnie z zasadami określonymi w przepisach tej ustawy, podejmujących czynności oraz posiadających środki umożliwiające skuteczną i zgodną z prawem realizację usługi ochrony i dozoru mienia, o której mowa w ust. 3 niniejszego działu. Pracownicy ochrony pełniący służbę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą wyposażeni w środki techniczne zapewniające im wzajemną łączność radiową, w tym łączność radiową umożliwiającą wezwanie patrolu interwencyjnego, jak też w środki techniczne umożliwiające niezwłoczne wezwanie Policji, Pogotowia Ratunkowego lub Państwowej Straży Pożarnej oraz że będą przeszkoleni w zakresie BHP, ppoż. i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto przedmiot zamówienia będzie również realizowany przez grupę interwencyjną, o której mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.10.2011 roku w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania amunicji. 5. Wykonawca oświadcza że posiada ważną koncesję oraz wszelkie inne wymagane polskim prawem pozwolenia lub zezwolenia niezbędne doświadczenia usług ochrony osób i dozoru mieniana terenie Rzeczpospolitej Polskiej i zobowiązuje się spełniać te wymogi przez cały okres trwania Umowy. 6. Warunki ewentualnej waloryzacji wynagrodzenia wskazane zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 7. Z uwagi na fakt, iż osoby które wykonywać będą wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w całości tj. w pełnym wymiarze godzinowym wykonywany był przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, by usługa ochrony i dozoru mienia będąca przedmiotem zamówienia była świadczona w pełnym wymiarze godzinowym przez pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy w ramach ich obowiązków wynikających z umowy o pracę. Roboczogodziny wypracowane w trakcie realizacji Umowy nie mogą być świadczone przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub jakiegokolwiek stosunku nie będącego stosunkiem pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 8. Zamawiający wymaga aby służba w ramach realizacji przedmiotu zamówienia była pełniona w następujący sposób: a. Przez pięciu kwalifikowanych pracowników ochrony, od wtorku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 7.00 do 16.00, b. Przez pięciu kwalifikowanych pracowników ochrony, w każdy poniedziałek (dzień roboczy) w godzinach 7.00 do 18.30 (w te dni Sąd jest czynny do godz. 18.00), c. W sytuacji konieczności wydłużenia godzin pracy Sądu, Zamawiający zastrzega możliwość pracy agentów ochrony w dodatkowych godzinach (wydłużenie czasu świadczenia usługi ochrony). 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ 10. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną