Świadczenie usług związanych z odbieraniem wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Platerówka oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu - Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu w celu dalszego ich zagospodarowania.

Gmina Platerówka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Platerówka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 59-816 Platerówka, Platerówka
 • Telefon/fax: tel. 757 221 690 , fax. 757 241 185
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Platerówka
  Platerówka 20
  59-816 Platerówka, woj. dolnośląskie
  tel. 757 221 690, fax. 757 241 185
  REGON: 23082153000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ugplaterowka.nv.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług związanych z odbieraniem wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Platerówka oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu - Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu w celu dalszego ich zagospodarowania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Odbiór wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych i posortowniczych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy Platerówka i ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu, ul. Bazaltowa 1 oraz zagospodarowanie tych odpadów. 2.Odbiór wszystkich odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Platerówce (działka ewidencyjna nr 346/4 obręb Platerówka) i ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu, ul. Bazaltowa 1. 3.Odbiór i zagospodarowanie odpadów należy prowadzić w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), zapisami Uchwały Nr XLIII/1450/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa dolnośląskiego na lata 2016-2022 r., zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r. poz. 701 ze zm.), przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Platerówka oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 4.Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych lub posortowniczych oraz utrzymanie tych pojemników w należytym stanie sanitarno - technicznym. 5.Wyposażenie wskazanych nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w stojaki potrójne z workami przeznaczonymi do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier i tektura, szkło, metal i tworzywa sztuczne oraz w pojemniki na odpady ulegające biodegradacji i utrzymanie tych pojemników w należytym stanie sanitarno - technicznym. 6.Wyposażenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w urządzenia do selektywnego zbierania wskazanych odpadów komunalnych. Celem Zamawiającego jest realizacja racjonalnej gospodarki odpadami ze szczególnym naciskiem na osiągnięcie efektywnych wyników w segregacji. Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz mieszania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych poszczególnych frakcji oraz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru kilku frakcji odpadów selektywnie zebranych (metale i tworzywa sztuczne , papier, szkło) przy zastosowaniu pojazdów wyposażonych w przegrody zabezpieczające przed przemieszczeniem się poszczególnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie. Na terenie Gminy Platerówka znajduje się 4 sołectwa, tj. Platerówka, Przylasek, Włosień i Zalipie. Powierzchnia Gminy Platerówka wynosi 47,99 km2. Szacunkowa liczba mieszkańców Gminy Platerówka, którzy będą objęci usługą odbierania odpadów komunalnych na dzień sporządzenia SIWZ wynosi ok. 1298 osób. Szacunkowa liczba nieruchomości, z których winny być odbierane odpady komunalne wynosi 485, w tym: 177 w Platerówce, 16 w Przylasku, 213 we Włosieniu, 79 w Zalipiu. Szacuje się, że z ogólnej liczby 485 nieruchomości, z których winny być odbierane odpady komunalne około 463 przypada na nieruchomości zamieszkałe i 22 przypada na nieruchomości niezamieszkałe Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy na odbiór, transport odpadów komunalnych, wykaz nieruchomości, z których należy odbierać odpady komunalne, informację o sposobie zbierania i pozbywania się odpadów przez właścicieli poszczególnych nieruchomości (segregacja/bez segregacji) oraz informację dot. ilości, rodzaju i pojemności pojemników, w które należy wyposażyć daną nieruchomość Zamawiający nie przewiduje organizacji wizji lokalnej. Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien dokonać we własnym zakresie wizji lokalnej na terenie gminy w celu zapoznania się z jego specyfiką, strukturą, typami zabudowy. Jakiekolwiek koszty związane z wizją lokalną ponosi Wykonawca. Ilość nieruchomości oraz liczbę mieszkańców, która będzie objęta usługą odbierania odpadów komunalnych Zamawiający oszacował na podstawie posiadanych danych ewidencyjnych oraz informacji zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych do dnia ogłoszenia SIWZ. Przewiduje się, że w czasie realizacji umowy liczba ludności, ilość punktów i ilość nieruchomości, z których należy odbierać odpady może zmienić się, co nie wpłynie na zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną