„Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w km od 1+140,82 do 1+484,13 w miejscowości Pruszcz” – ul. Równa

Gmina Pruszcz ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Pruszcz
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 86-120 Pruszcz, ul. Główna
 • Telefon/fax: tel. 52 562 43 00 , fax. 52 562 43 02
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pruszcz
  ul. Główna 33
  86-120 Pruszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 562 43 00, fax. 52 562 43 02
  REGON: 92351050000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w km od 1+140,82 do 1+484,13 w miejscowości Pruszcz” – ul. Równa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje poniższy zakres prac na odcinku ~ 343,31 mb.: - przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu),rozbiórka elementów dróg, wycinka kolidujących drzew i krzewów, usunięcie karpin po wyciętych drzewach i krzewach wraz z zasypaniem dołów, przełożenie istn. kabla energetycznego poza krawędź drogi, wykonanie odcinków drenażu francuskiego, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), wykonanie robót ziemnych, wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję nawierzchni, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, ustawienie oporników, krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej, wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa wiążąca i w-wa ścieralna), wykonanie nawierzchni zatoki postojowej z betonowej kostki brukowej,wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm,wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym progów zwalniających wyspowych, sygnalizacji ostrzegawczej przy przejściu dla pieszych, radaru z tablicą zmiennej treści (aktywną), informujący o prędkości pojazdu), wykonanie oświetlenia dedykowanego (doświetlenie przejścia dla pieszych oprawami LED emitującymi światło na pieszych), regulacja istniejących zaworów i studni, zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejących kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, wykonanie lub odtworzenie rowów przydrożnych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawą, wykonanie robót wykończeniowych (w tym profilowanie, humusowanie i obsianiem trawą),inwentaryzacja powykonawcza.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną