ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI PRZECIWPOŻAROWEJ w obiekcie Podchorążych 32, Warszawa, mazowieckie,

Służba Ochrony Państwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Służba Ochrony Państwa
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-463 Warszawa, Podchorążych
 • Telefon/fax: tel. 22 606 54 04 , fax. 22 606 54 08
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Służba Ochrony Państwa
  Podchorążych 38
  00-463 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 606 54 04, fax. 22 606 54 08
  REGON: 36938313300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sop.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI PRZECIWPOŻAROWEJ w obiekcie Podchorążych 32, Warszawa, mazowieckie,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI PRZECIWPOŻAROWEJ polegające na zaprojektowaniu (wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i opinii rzeczoznawcy), rozłożeniu instalacji ppoż. oraz montażu systemu dla całego obiektu Służby Ochrony Państwa przy ul. Podchorążych 32, Warszawa, mazowieckie, zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno - Użytkowym – załącznik nr 2 do SIWZ a także warunkami zawartymi w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy, stanowiącymi załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45312100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną