„Remont zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice”

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 26-900 Kozienice, ul. J. Kochanowskiego
 • Telefon/fax: tel. 486 110 049 , fax. 486 142 158
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice
  ul. J. Kochanowskiego 22
  26-900 Kozienice, woj. mazowieckie
  tel. 486 110 049, fax. 486 142 158
  REGON: 67022533840000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozienice.msib.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice – obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Zakres robót obejmuje remont elementów zewnętrznych budynku zabytkowej siedziby Biblioteki w zakresie dachu, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, izolacji przeciwwilgociowych z odwodnieniem budynku oraz budową pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym,remont instalacji odgromowej. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: • roboty izolacyjne, • roboty tynkarskie, • roboty malarskie, • roboty ogólnobudowlane wykończeniowe, • remont posadzek, • remont elementów pokrycia dachowego, • roboty instalacyjne elektryczne, • roboty towarzyszące /w tym zabezpieczenia istniejącej sieci, usunięcie ew. kolizji z istniejącym uzbrojeniem/, • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym: • pomiarowe, • rozbiórkowe, • wykucia, przekucia, • roboty ziemne, związane z budową podjazdu, w tym transport gruntu, • wykonanie podjazdu, • inne roboty, w tym: • uporządkowanie terenu objętego robotami, • przeprowadzenie wymaganych prób, sprawdzeń, badań i pomiarów, • wykonanie dokumentacji powykonawczej, • przeglądy gwarancyjne, • konserwacja w okresie rękojmi i gwarancji, • dodatkowy zakres określony w pkt. III.Do wykonawcy należy: UWAGA: Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób korzystających z Biblioteki. 1) Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zlokalizuje istniejące uzbrojenie terenu i dokona sprawdzenia położenia i głębokości posadowienia przewodów infrastruktury technicznej. Prace ziemne w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników wyznaczonych przez właścicieli sieci. Zabezpieczenie przez Wykonawcę na jego koszt infrastruktury technicznej winno być wykonane zgodnie z zaleceniami dysponentów sieci wynikającymi z warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji projektowej . W przypadku uszkodzeń sieci lub urządzeń koszty naprawy lub ich wymiany ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki ekonomiczne, cywilne i związane z bezpieczeństwem w przypadku uszkodzenia sieci i przyłączy infrastruktury technicznej. W przypadku stwierdzenia w czasie prowadzenia prac remontowych konieczności wykonania dodatkowych prac zabezpieczających Wykonawca wykona je we własnym zakresie lub zleci ich wykonanie ponosząc z tego tytułu koszty . 2) Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i badań w zakresie wykonywanych robót. 3) Geodezyjne wytyczenie elementów w terenie, bieżąca obsługa i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu 5 kompletów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót , przy czym Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej wymaganej na czas odbiorów branżowych – zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. 4) Wywóz na bieżąco i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórki i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy. 5) Odtworzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót, 6) Wykonanie nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów. 7) Dokonanie odbiorów branżowych robót oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy. 8) Wykonanie gwarancyjnych przeglądów technicznych. 9) Wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów, w szczególności na każde żądanie Inwestora, 10) W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, zapewniając w ten sposób całodobowe bezpieczeństwo użytkownikom Biblioteki. 11) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania finansowe. 12) Wykonawca zobowiązany jest do w przypadku natrafienia w trakcie prac na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem archeologicznym przerwać prace, przy użyciu dostępnych środków zabezpieczyć ten przedmiot oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 13) Na każde żądanie Zamawiającego zgodnie z jego wymaganiami Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej dokumentacji przebiegu budowy w formie fotograficznej i przekazywania jej zamawiającemu w formie elektronicznej podczas odbiorów częściowych oraz raportowania postępu robót. 14) Wykonawca zobowiązany jest do nanoszenia na bieżąco w dokumentacji projektowej wszelkich zmian dokonywanych w trakcie budowy, 15) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania w czystości wyjazdów z terenu budowy na ulice, a po zakończeniu robót uporządkowania na swój koszt terenu, na którym prowadzone były prace oraz doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulic sąsiadujących z inwestycją, 16) Wykonawca ponosi koszty zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót objętych zamówieniem. 17) Wykonawca ma obowiązek przeniesienia na Zamawiającego własności egzemplarzy opracowania dokumentacji dotyczącej robót zamiennych lub równoważnych, o ile zajdzie potrzeba wykonania takich projektów oraz przeniesienia majątkowych praw autorskich do wykonanego dzieła, w tym praw do wykonywania zależnych praw autorskich, wyłącznego wykorzystania opracowań zgodnie z przeznaczeniem oraz prawa do utrwalania i zwielokrotniania utworu, obrotu utworem i jego rozpowszechniania. 3. W ramach robót, o których mowa w pkt. I Wykonawca: • wykona trwałe i pełne wygrodzenie placu budowy, • dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy, • będzie dbał o porządek na terenie budowy podczas wykonywania robót, • uporządkuje teren budowy po zakończeniu robót, • zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich, • będzie prowadził roboty w sposób wolny od przeszkód komunikacyjnych i będzie minimalizował utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym, w szczególności umożliwi właścicielom przyległych nieruchomości bezpieczny dojazd i dojście do nieruchomości. • tereny zajęte w czasie realizacji inwestycji przywróci do stanu pierwotnego sprzed ich zajęcia, • roboty objęte zamówieniem zobowiązuje się wykonać pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną