Remont przepustów w ciągu DW 946 w m. Kuków.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-400 Myślenice, ul. Drogowców
 • Telefon/fax: tel. 122 721 788 , fax. 122 741 416
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
  ul. Drogowców 2
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 122 721 788, fax. 122 741 416
  REGON: 58889000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont przepustów w ciągu DW 946 w m. Kuków.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: - pozyskaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania w oparciu o obowiązujące przepisy, - wykonaniu robót budowlanych na DW 946 w m. Kuków w odcinkach: odc. 020 km 1+690, odc. 020 km 1+370, odc. 020 km 0+680. Szczegółowy opis, zakres robót i warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają Specyfikacje Techniczne - zał. nr 1 SIWZ oraz Przedmiar robót – zał. nr 1.1 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44132000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną