Remont pomieszczeń Miejskiego Centrum Medycznego w Łodzi, al. Piłsudskiego 157.

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 92-332 Łódź, Al. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 426 747 588 , fax. 426 748 636
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
  Al. Piłsudskiego 157
  92-332 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 747 588, fax. 426 748 636
  REGON: 47319881400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcmwidzew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MCM Widzew

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń Miejskiego Centrum Medycznego w Łodzi, al. Piłsudskiego 157.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje prace zgodnie z Dokumentacją projektową (Załączniki do SIWZ). 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Roboty budowlane prowadzone będą w funkcjonującym obiekcie ochrony zdrowia w którym odbywa się ruch pacjentów. 2. Parametry, wymagania techniczne oraz szczegółowe warunki wykonania zadania określa Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik w cz. B do niniejszej SIWZ, która zawiera następującą dokumentację: RYSUNKI – 21 szt. RZUTY – 3 szt. OPIS TECHNICZNY – 1 plik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – 1 plik KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW – 1 plik
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną