Remont drogi powiatowej nr 1572K Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego - Krużlowa Niżna wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1571K Ptaszkowa – Wojnarowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego
 • Telefon/fax: tel. 184 426 488 , fax. 184 426 345
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
  ul. Wiśniowieckiego 136
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 184 426 488, fax. 184 426 345
  REGON: 49189900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd.nowy-sacz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 1572K Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego - Krużlowa Niżna wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1571K Ptaszkowa – Wojnarowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej nr 1572K: Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego - Krużlowa Niżna na odcinku I w km od 1+050 do 2+805, na odcinku II w km od 3+950 do 6+240, na odcinku III w km od 6+250 do 6+839 wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1571K Ptaszkowa - Wojnarowa na odcinku w km od 6+170 do 6+230 w miejscowościach: Grybów, Siołkowa, Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna, Powiat Nowosądecki / gm. Grybów i Miasto Grybów.” 2. W ramach zamówienia należy zrealizować następujące roboty budowlane: 2.1. odcinek I w km 1+050 - 2+805 a. roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe b. odwodnienie c. chodniki d. jezdnia i pobocza e. roboty wykończeniowe 2.2. odcinek II w km 3+950 - 6+240 a. roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe b. jezdnia i pobocza 2.3. odcinek III w km 6+250 - 6+839 oraz skrzyżowanie DP1571k km 6+170 - 6+230 a. roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe b. jezdnia i pobocza 2.4. roboty wykończeniowe, oznakowanie i urządzenia BRD. 3. Zakres robót został określony w dokumentacji technicznej (załącznik nr 4 do SIWZ) składającej się z następujących opracowań: 3.1. Dokumentacja projektowa, 3.2. Projekt docelowej organizacji ruchu, 3.3. Parametry techniczne urządzeń BRD, 3.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 3.5. Przedmiar robót (materiał pomocniczy do wyceny). 4. Drogi objęte remontem posiadają kategorię ruchu KR3 oraz klasę techniczną Z.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną