Remont chodników na Osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach

Urząd Gminy Brzeszcze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Gminy Brzeszcze
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna
 • Telefon/fax: tel. 327 728 500
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Brzeszcze
  ul. Kościelna 4
  32-620 Brzeszcze, woj. małopolskie
  tel. 327 728 500
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.brzeszcze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodników na Osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem remontu nawierzchni chodników zlokalizowanych przy drogach wewnętrznych Osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja - Poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców Osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury osiedlowej i komunikacyjnej”. W zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia wyodrębnia się: • Etap I - remont istniejących nawierzchni chodników zlokalizowanych przed blokiem nr 1 oraz nr 2 wraz z dostosowaniem ich szerokości do stanu istniejącego (zgodnie z dokumentacja projektową), - wymiana ławek będących w złym stanie technicznym na nowe typu parkowego, - dostosowanie wysokości chodników do istniejących spadków jezdni, - odtworzenie nawierzchni bitumicznej. • Etap II - remont istniejących nawierzchni chodników zlokalizowanych przed blokiem nr 3 oraz nr 4 wraz z dostosowaniem ich szerokości do stanu istniejącego (zgodnie z dokumentacja projektową), - wymiana ławek będących w złym stanie technicznym na nowe typu parkowego, - dostosowanie wysokości chodników do istniejących spadków jezdni, - odtworzenie nawierzchni bitumicznej. • Etap III - remont istniejących nawierzchni chodników zlokalizowanych przed blokiem nr 6 oraz nr 7 wraz z dostosowaniem ich szerokości do stanu istniejącego (zgodnie z dokumentacja projektową), - wymiana ławek będących w złym stanie technicznym na nowe typu parkowego, - dostosowanie wysokości chodników do istniejących spadków jezdni, - odtworzenie nawierzchni bitumicznej. • Etap IV - remont istniejących nawierzchni chodników zlokalizowanych przed blokiem nr 5 wraz z dostosowaniem ich szerokości do stanu istniejącego (zgodnie z dokumentacja projektową), - wymiana ławek będących w złym stanie technicznym na nowe typu parkowego, - dostosowanie wysokości chodników do istniejących spadków jezdni, - odtworzenie nawierzchni bitumicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną