Remont drogi gminnej nr 170608W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 736 do wsi Kurki

Gmina Magnuszew ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Magnuszew
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 26-910 Magnuszew, ul. Saperów
 • Telefon/fax: tel. 486 217 105 , fax. 486 217 025
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Magnuszew
  ul. Saperów 24
  26-910 Magnuszew, woj. mazowieckie
  tel. 486 217 105, fax. 486 217 025
  REGON: 67022383000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugmagnuszew.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej nr 170608W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 736 do wsi Kurki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont drogi gminnej nr 170608W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 736 do wsi Kurki na długości 664 mb, szerokość 5m o nawierzchni bitumicznej, pobocza gruntowe. Przedmiotem zamówienia jest też wykonanie stałej organizacji ruchu zgodnie z załączonymi projektami i przedmiarami robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną