Przewozy szkolne uczniów do szkół w gminie Węgorzewo od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 11-600 Węgorzewo, ul. Zamkowa
 • Telefon/fax: tel. 0-87 4272181, 4275450 , fax. 0-87 4272185
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
  ul. Zamkowa 3
  11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-87 4272181, 4275450, fax. 0-87 4272185
  REGON: 10111060000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegorzewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewozy szkolne uczniów do szkół w gminie Węgorzewo od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. W zakres przedmiotu zamówienia pn. „Przewozy szkolne uczniów do szkół w gminie Węgorzewo od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.” wchodzą: 1) Przewozy uczniów będących mieszkańcami gminy Węgorzewo, na podstawie biletów miesięcznych, uczęszczających do następujących szkół: a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie, c) Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie, d) Szkoła Podstawowa w Perłach, e) Szkoła Podstawowa w Radziejach, f) Przedszkola w gminie Węgorzewo, g) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie. 2) Opieka nad dowożonymi uczniami w czasie przewozów. 2. Zamówienie podzielone zostało na 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części. 3. Zastrzega się, że dowozy na zajęcia szkolne ujęte w tygodniowym szkolnym planie lekcji odbywające się w szkole takie jak np. dodatkowe lekcje wychowania fizycznego, SKS, języki obce, koła przedmiotowe, zajęcia wsparcia specjalistycznego, zajęcia wyrównujące, zajęcia wynikające z realizacji projektów nie są przewozami dodatkowymi i powinny być wkalkulowane w cenę biletu miesięcznego ucznia. Zajęcia organizowane przez szkołę w zamian za zajęcia szkolne w godzinach tygodniowego planu lekcji takie jak sprzątanie świata, święto szkoły, dni otwarte lub zajęcia w szkole w okresie ferii szkolnych, ferii zimowych nie są przewozami dodatkowymi, poza wakacjami letnimi, których nie obejmuje niniejsza umowa. 4. Przez odległość w kilometrach przewozowych należy rozumieć podane odległości w kilometrach między szkołą a punktem zbornym (przystankiem). 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, terminów ich wykonywania, lokalizacji punktów zbornych i przystanków ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych. 6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przewozowej pojazdami spełniającymi wymagania szczegółowe jak dla pojazdów do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz posiadać wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowcy i właściwy stan techniczny pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, 60 i 125, z późn. zm.). 7. Wykonawca oprócz biletów miesięcznych musi zapewnić opiekę dla przewożonych uczniów. Obowiązek zapewnienia opieki dotyczy wszystkich części zamówienia oraz tras wskazanych w SIWZ. 8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia tj. kierowca i opiekun realizujące każdorazowy przewóz były trzeźwe. 9. Do obowiązków opiekuna dowozu należy w szczególności: 1) Zapewnienie bezpiecznego zachowania uczniów w pojeździe w czasie jazdy. 2) Zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów na przystankach, w tym dozór nad przechodzeniem na drugą stronę drogi. 3) Jeżeli początkowy lub końcowy przystanek znajduje się przy posesji szkoły, opiekun dowozu przeprowadza również zebranych uczniów z miejsca oczekiwania na autobus w budynku szkoły do pojazdu i odwrotnie. 10. Opiekunem dowożonych dzieci musi być osoba pełnoletnia, potrafiąca utrzymać dobry kontakt z dziećmi niezbędny do zachowania bezpieczeństwa w czasie przewozu (zastrzeżenie: kierowca nie może być jednocześnie opiekunem, w autobusie musi znajdować się kierowca i opiekun). 11. Opiekun dowozu otrzymuje na początku roku szkolnego od dyrektora szkoły listę uczniów korzystających z dowozu wraz ze wskazanym przez rodziców miejscem wsiadania i wysiadania. Obowiązkiem opiekuna jest dopilnowanie, by uczniowie wsiadali i wysiadali jedynie we wskazanych miejscach. O nieprawidłowościach opiekun dowozu niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. Zmian informacji o miejscu wsiadania i wysiadania danego ucznia mogą dokonać pisemnie jedynie rodzice/prawni opiekunowie za pośrednictwem dyrektora szkoły. 12. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów dzieci, które nie ukończyły 7 lat jest zapewnienie dziecku opieki w drodze z domu na przystanek i z powrotem. Jeżeli w chwili przyjazdu autobusu na przystanek na dziecko, które nie ukończyło 7 lat nie będzie oczekiwać osoba odpowiedzialna za jego powrót do domu (rodzic, opiekun, starsze rodzeństwo), obowiązkiem Wykonawcy jest odwiezienie dziecka do szkoły i oddanie pod opiekę powiadomionych wcześniej pracowników szkoły. 13. Zestawienie tras, kilometrów i miejscowości oraz ilości uczniów w poszczególnych okresach realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w poszczególnych częściach zamówienia. 14. Kolejność punktów zbornych (przystanków) oraz godziny odjazdów, czyli szczegółowy harmonogram każdej trasy zostanie sporządzony przez wykonawcę po podpisaniu umowy i zatwierdzony przez zamawiającego nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż dowóz dzieci do szkół musi odbywać się między godz. 7:40 a 7:50. 15. Ustalona w planie dowożenia trasa, kolejność punktów zbornych (przystanków) oraz godziny odjazdów może być zmieniona przez Zamawiającego w czasie realizacji zawartej umowy. W przypadku zmian Zamawiający i Wykonawca opracują nowy harmonogram dowozu. W przypadku konieczności zmiany trasy, lokalizacji przystanku lub punktu zbornego wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie podjąć niezbędne działania w celu uzyskania przewidzianych prawem zgód, uzgodnień i zezwoleń. 16. Podana ilość uczniów ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianie w czasie realizacji umowy. 17. Ceny biletów nie ulegną podwyższeniu w ciągu roku szkolnego. 18. Przewozy będą realizowane po drogach o różnej nawierzchni w tym: asfaltowych, utwardzonych, nieutwardzonych i gruntowych. 19. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy za bilety miesięczne (za cały bilet lub jego ½, jeżeli uczeń korzystał będzie z dowozu w jedną stronę) za faktyczne przewiezienie osób z punktu zbornego (przystanku) do szkoły oraz ze szkoły do punktu zbornego (przystanku) na trasach o długościach wyliczonych do 5 km, do 10 km, do 15 km według cen biletów miesięcznych wyszczególnionych w formularzu oferty do 5 km, do 10 km, do 15 km. 20. Pozostałe warunki realizacji zamówienia: 1) W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane, a na stopniach wejściowych do autobusów nie może zalegać lód i nie mogą one być śliskie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa szczególną uwagę należy zwrócić na wsiadanie, wysiadanie i przeprowadzanie dzieci na drugą stronę drogi. 2) Zakresy usług określone w SIWZ są jedynie ilościami szacunkowymi określonymi dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia mniejszej ilości poszczególnych usług w zależności od bieżących potrzeb. Przewidywane ilości poszczególnych usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego usług w toku realizacji umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną