Przeprowadzenie audytu Wojewódzkiego Paku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie za okres 2014-2018 r. w siedzibie Zamawiającego

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-501 Chorzów, Aleja Różana
 • Telefon/fax: tel. 32 79 37 008 , fax. 32 79 05 376
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka
  Aleja Różana 2
  41-501 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 32 79 37 008, fax. 32 79 05 376
  REGON: 00015019400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parkslaski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna, w której ponad 50% akcji posiadają jednostki sektora finansów publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie audytu Wojewódzkiego Paku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie za okres 2014-2018 r. w siedzibie Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie audytu spółki WPKiW S.A za okres 2014 r.- 2018 r. w siedzibie Spółki tj. al. Różana 2 w Chorzowie 1. Zakres audytu obejmuje następujące grupy zagadnień: a) Polityka kadrowa – (zatrudnienie, płace, rekrutacje, oceny pracownicze zakresy obowiązków) b) Współpraca z podmiotami znajdującymi się na terenie Parku (umowy: kwoty, terminy obowiązywania, obowiązki i kary) c) Współpraca z samorządami lokalnymi zaangażowanymi w rozwój parku (weryfikacja porozumień i ustaleń) d) Współpraca z pozostałymi interesariuszami rozwoju Parku e) Zamówienia publiczne – formy i skuteczność udzielania (ogłoszenia, BIP, opis przedmiotu oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia, kryteria oceny ofert, zawarte umowy, realizacja umów, rozliczenie umów – protokoły, faktury, naliczone kary) f) Weryfikacja umów o doradztwo oraz promocję i reklamę, a także usług obcych pod kątem celowości i gospodarności. g) Efektywność wydatkowania środków finansowych pochodzących z dokapitalizowania przez Samorząd Województwa Do zadań Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed rozpoczęciem wykonywania usługi audytu, należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji programu audytu zawierającego szczegółową metodologię prowadzenia audytu, w tym: przedstawienie kryteriów oceny, harmonogramu realizacji zadania, projektów list sprawdzających, wskazanie osób do wywiadów, sposobu doboru próby, o ile będzie stosowana - w terminie do 5 dni od podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać audyt na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego programu audytu. O zmianach w programie Wykonawca informuje Zamawiającego na piśmie. W audycie zostaną wykorzystane materiały Spółki w formie papierowej jak również zapisy elektroniczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79212000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną