Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia procesu oceny wniosków standardowych oraz weryfikacja wraz z analizą pogłębioną, w charakterze tzw. „pierwszej pary oczu”, wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów w ramach projektów POWER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka
 • Telefon/fax: tel. (+48 22) 39 07 401 , fax. (+48 22) 20 13 408
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  ul. Nowogrodzka
  00-695 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (+48 22) 39 07 401, fax. (+48 22) 20 13 408
  REGON: 14103240400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ncbr.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia procesu oceny wniosków standardowych oraz weryfikacja wraz z analizą pogłębioną, w charakterze tzw. „pierwszej pary oczu”, wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów w ramach projektów POWER
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wsparcie procesu oceny 472 wniosków standardowych oraz weryfikacja wraz z analizą pogłębioną, w charakterze tzw. „pierwszej pary oczu”, wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów w ramach projektów POWER, w szczególności w zakresie: a. Postępu rzeczowego, b. Postępu finansowego, c. Uczestników projektu (Formularz monitorowania uczestników), d. Bazy personelu, e. Harmonogram płatności, f. Zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79313000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną