„Przebudowa ulicy I Armii wraz z odwodnieniem m. Jasień gm. Jasień”

Gmina Jasień ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Jasień
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 68-320 Jasień, XX lecia
 • Telefon/fax: tel. 68 4578872 , fax. 68 4578873
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jasień
  XX lecia 20
  68-320 Jasień, woj. lubuskie
  tel. 68 4578872, fax. 68 4578873
  REGON: 00052871200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: um@jasien.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa ulicy I Armii wraz z odwodnieniem m. Jasień gm. Jasień”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje Przebudowę ulicy I Armii wraz z odwodnieniem w miejscowości Jasień – obejmuje swym zakresem : Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne , Roboty drogowe Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Roboty inżynieryjne i budowlane Roboty budowlane Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg, krawężniki i obrzeża Oznakowanie Roboty budowlane w zakresie rurociągów i odprowadzania wody burzowej 1.1 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, sporządzone przez P.W. Promarco - usługi Projektowe Maria Kozak; Zielona Góra. 1.2 Na dokumentację projektową składają się następujące opracowania: 1) Projekt budowlano-wykonawczy 2) Przedmiary robót 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych- branża Roboty inżynieryjne - droga gminna 4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych- branża Roboty inżynieryjne – sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami 4) Opinia geotechniczna 5) Projekt stałej organizacji ruchu 1.3 Wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. 1.4 Załączony przedmiar robót służy jedynie celom informacyjnym/poglądowym. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez Podwykonawcę, osób które będą wykonywały niżej wymienione czynności, w myśl art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.): a) roboty inżynieryjne i budowlane b) roboty drogowe c) roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określono w projekcie umowy, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, projekcie budowlano wykonawczym część II i III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Terminem rozpoczęcia wykonania zamówienia będzie data podpisania Umowy na roboty budowlane. Zamówienie musi być wykonane w terminie do 4 miesięcy od podpisania umowy . Każdorazowo, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Harmonogramu prac oraz uzgodnienia tego Harmonogramu z Zamawiającym. Okres gwarancji i okres rękojmi wynosi nie mniej niż 60 miesięcy od daty wystawienia końcowego protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń. Przed przystąpieniem do prac w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia ENEA Operator Rejon Dystrybucji w Krośnie Odrzańskim zgodnie z uzgodnieniem nr. MU-176/2018 z dn. 02.07.2018 W przypadku wprowadzenia zmian w projektowanej inwestycji nieobjętych uzgodnieniami lub stwierdzenia kolizji wysokościowej z siecią gazową każdorazowo należy zgłosić ten fakt w oddziale w zakładzie Gazowniczym w Gorzowie Wielkopolskim zgodnie z uzgodnieniem znak EPSGGO. ZMSM.7635000-100115.18 Wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Poza zakresem robót budowlanych opisanych opisanych w w/w dokumentacjach przedmiotem zamówienia sa roboty i czynności związane min, z budową i utrzymaniem i rozbiorką zaplecza budowy, uporządkowaniem terenu budowy po zakończeniu robót, zabezpieczeniem i ochrona placu budowy, obsługą geodezyjną budowy, zabezpieczeniem urządzeń, obiektów i instalacji na terenie robót. Przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego, transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania. wykonaniem co najmniej 20 zdjęć kolorowych dobrej jakości ilustrujących przebieg budowy i przekazanie zamawiającemu na płycie CD- oraz wszelkich innych czynności wynikających z przepisów prawa budowlanego, Polskich Norm i sztuki budowlanej.Jeśli dokumentacja projektowa przywołuje nazwy markowe, bądź nazwę producenta lub niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary (parametry), dopuszcza się - w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji na rynku - dostarczenie w ramach zamówienia materiałów, rozwiązań równoważnych, spełniających wymagania opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym: w dokumentacji projektowej (poglądowym/pomocniczym przedmiarze, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opisie technicznym, rysunkach). Pomimo dołożenia wszelkich starań, w OPZ mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla konkretnego producenta wymiary (parametry). Gdziekolwiek takie zapisy występują, niezależnie od kontekstu w jakim zostały użyte, nie stanowią one elementu opisu przedmiotu zamówienia i tym samym, nie są one wiążące dla Wykonawcy. W szczególności ewentualne nazwy własne lub znaki towarowe nie mogą być odczytywane jako wskazanie preferencji. Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały/urządzenia/sprzęt, spełniające wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe wyspecyfikowane w OPZ. Ponadto wszędzie tam, gdzie podano parametry techniczne materiału/urządzenia/sprzętu, należy dobierać takie, których parametry w typoszeregach producentów, są najbliższe tym wyspecyfikowanym, chyba, że w OPZ jednoznacznie wskazano szczególne zasady doboru materiału/urządzeń/sprzętu w oparciu o wyspecyfikowane parametry. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca ma obowiązek najpierw uzgodnić z Zamawiającym i następnie przekazać je dla Zamawiającego (m.in. złożyć na paletach i przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Jasień).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną