Przebudowa ul. Rokicińskiej – „drogi przez wieś” w miejscowości Kraszew

Gmina Andrespol ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Andrespol
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 95-020 Andrespol, ul. Rokicińska
 • Telefon/fax: tel. 422 132 440 , fax. 422 132 434
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Andrespol
  ul. Rokicińska 126
  95-020 Andrespol, woj. łódzkie
  tel. 422 132 440, fax. 422 132 434
  REGON: 47205774400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrespol.bip.cc

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Rokicińskiej – „drogi przez wieś” w miejscowości Kraszew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Rokicińskiej – „drogi przez wieś” w miejscowości Kraszew. 2. Zakres prac obejmuje: 2.1. Roboty pomiarowe, 2.2. Mechaniczne ścięcie ziemnych poboczy o gr. 10 cm wraz z wywozem ziemi – 762,00 m2, 2.3. Oczyszczenie nieulepszonej nawierzchni drogowej, uzupełnienie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym o gr. 8 cm i wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, mieszanką asfaltową o gr. 4 cm po zagęszczeniu, 2.5. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i włazów kanałowych, 2.6. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej – 4 708,10 m2, 2.7. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mieszanką asfaltową: warstwa ścieralna – AC 8S o gr. 7 cm po zagęszczeniu – 4 708,10 m2, 2.8. Wykonanie poboczy ulepszonych z kruszyw łamanych , o frakcji 0 - 31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 762,00 m2, 3. Warstwy podbudowy powinny być wykonywane z kruszyw łamanych granitowego, kwarcytowego lub gabro (nie dopuszcza się stosowania kruszywa wapiennego). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia robót i zakres ich wykonania w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia określone zostały w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących odpowiednio załączniki do SIWZ: 4.1. Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa, 4.2. Załącznik nr 11 – STWiORB. 5. Przedmiar robót załączony do specyfikacji – załącznik nr 12 do SIWZ, jest opracowaniem wtórnym. Zawiera zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełni jedynie funkcję pomocniczą. 6. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia), obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową. 7. Zakres prac towarzyszących robotom podstawowym: 7.1. Pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zadania. 7.2. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy. 7.3. Przedstawienie do zaopiniowania Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu. 7.4. Sporządzenie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu projektów organizacji ruchu na czas budowy wraz z koniecznymi uzgodnieniami. 7.5. Opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy planu zapewnienia, jakości (PZJ). 7.6. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie terenu robót (zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa), do czasu zakończenia i odbioru robót, prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo. 7.7. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu budowy oraz do wykonania wszelkich innych prac nieobjętych w SIWZ, a koniecznych do ich wykonania ze względu na sztukę budowlaną oraz wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót. 7.8. Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien działać z poszanowaniem własności publicznej i prywatnej oraz dbać o ochronę środowiska i przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 7.9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z właściwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami wykorzystując całą dostępną wiedzę i umiejętności budowlane i techniczne do zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania robót budowlanych. 8. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane CE lub znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 9. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną