Przebudowa odcinka drogi wraz z budową sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 73/7, 71/6 obręb 3 Myślibórz przy ulicy Łużyckiej

Gmina Myślibórz ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Myślibórz
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 74-300 Myślibórz, ul. Rynek im. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 957 472 061 , fax. 957 473 363
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myślibórz
  ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
  74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 472 061, fax. 957 473 363
  REGON: 52976900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mysliborz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka drogi wraz z budową sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 73/7, 71/6 obręb 3 Myślibórz przy ulicy Łużyckiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty realizowane w ramach zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi wraz z budową sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 73/7, nr 71/6 obręb 3 Myślibórz przy ulicy Łużyckiej”, według załączonej dokumentacji projektowej (etap I – określony na załączniku PZT). 3.2. Zakres robót obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. 2) Budowa kanalizacji deszczowej. 3) Budowa kanalizacji sanitarnej. 4) Budowa sieci wodociągowej. 5) Wykonanie podbudowy betonowej. 6) Budowa nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm. 7) Wykonanie oznakowania pionowego. Zakres zamówienia nie obejmuje odbudowy nawierzchni zjazdu publicznego na drogę gminną dojazdową. 3.3. Zamawiający zamieszcza, jako dokument pomocniczy przedmiar robót. Zamawiający przyjął ryczałtowy sposób rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, dlatego wykonawca musi pamiętać, że podstawą do kalkulacji ceny w przedmiotowym postępowaniu jest projekt budowlany i wykonawczy, SST oraz tabela elementów ceny ryczałtowej. 3.4. Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją zamówienia. 3.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie się do ustawowych ograniczeń nacisku osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 3.6. Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny z SIWZ, SST, winien być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania robót i musi zapewniać wysoką jakość robót. 3.7. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w organizowanych przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek. 3.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP. 3.9. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny. 3.10. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na terenie budowy. 3.11. Zamawiający wskazuje, iż ewentualne użycie w SIWZ przykładów nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez autora projektu i inwestora oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. 3.12. Wykonanie wszystkich prac ma prowadzić do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi, a także obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia. 3.13. Materiały oraz inne wyroby, muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty – wymagane obowiązującymi przepisami. Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów nowych, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w opisie technicznym, dokumentacji projektowej, odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. 3.14. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku rozbiórek, na terenie inwestycji, za wyjątkiem materiałów nadających się do ponownego wykorzystania, które są własnością Zamawiającego. Wykonawca na koszt własny odwiezie na składowisko wskazane przez Zamawiającego. Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odwiezie na miejsce składowania. Miejsce składowania staraniem własnym Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną