Przebudowa i remont pomieszczeń na parterze budynku frontowego przy ul. Józefa 19 w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia
 • Telefon/fax: tel. 124 324 450 , fax. 124 324 451
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 324 450, fax. 124 324 451
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont pomieszczeń na parterze budynku frontowego przy ul. Józefa 19 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postepowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych, dotyczących w zakresie przebudowy i remontu pomieszczeń na parterze budynku frontowego przy ul. Józefa 19 w Krakowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do niniejszej SIWZ, który zawiera dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (zwana dalej w skrócie STWiOR), jak i przedmiar. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa oraz STWiOR. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ jak i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, mając na względzie następujące uwarunkowania realizacji zadania: 4.1 Prace muszą być zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem konserwatorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 4.2 Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia w cenie oferty koszty: a) wyniesienia i wniesienia mebli z pomieszczeń podlegających robotom remontowym, b) zabezpieczenia folią i kartonami podłóg, c) wykonywania stałego sprzątania w rejonie prowadzonych prac oraz wykonania niezbędnych zabezpieczeń w sposób gwarantujący bezpieczeństwo użytkowników budynku, d) sprzątanie po robotach. 5. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczony od daty odbioru całości zamówienia oraz dokonywanie własnym staraniem i na koszt wykonawcy usuwania usterek powstałych i zgłoszonych w okresie gwarancji (szczegółowo opisane we wzorze umowy), zapewniając ciągłość ich funkcji, co należy skalkulować w cenie ryczałtowej oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212350-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną