Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków

Powiat Jarociński ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Jarociński
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 63-200 Jarocin, al. Niepodległości 10-12
 • Telefon/fax: tel. 627 472 920 , fax. 627 473 337
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jarociński
  al. Niepodległości 10-12
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 627 472 920, fax. 627 473 337
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jarocinski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej na odcinku drogi powiatowej pomiędzy Wilkowyją a Żerkowem. Zadanie rozpoczyna się w Wilkowyi za skrzyżowaniem z drogą powiatową w kierunku Łuszczanowa i obejmuje odcinek o długości 4 960 m do połączenia z wybudowaną już ścieżką rowerową za rzeką Lutynia. Zaprojektowano ścieżkę o szerokości 2 m o nawierzchni bitumicznej wraz z budową kładki rowerowej nad rzeką Lutynia o szerokości 3 m i długości około 35 m. Ponadto zadanie obejmuje wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na w/w odcinku. Roboty budowlane opisane powyżej będą wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków”. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: 1) Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 7a – 7d do SIWZ, 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 8a – 8e do SIWZ, 3) Przedmiary robót – Załącznik nr 9a – 9f do SIWZ, 4) Projekty stałej organizacji ruchu – Załącznik nr 11a – 11b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną