Prowadzenie kuchni i przyrządzanie posiłków dla podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 09-227 Szczutowo, ul. 3 Maja
 • Telefon/fax: tel. 0-24 276 74 74 , fax. 0-24 276 74 74
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
  ul. 3 Maja 116
  09-227 Szczutowo, woj. mazowieckie
  tel. 0-24 276 74 74, fax. 0-24 276 74 74
  REGON: 61133393500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsszczutowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie kuchni i przyrządzanie posiłków dla podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa - przygotowanie i podanie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie całodziennego wyżywienia przez okres od 1 grudnia 2019r. do 31 stycznia 2021r. na bazie wynajętych od Domu pomieszczeń kuchennych i wyposażenia. Usługa obejmuje cały kompleks spraw związanych z prowadzeniem kuchni w tym przejęcie pełnej odpowiedzialności za pracowników, produkcję, jej jakość, stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń, prowadzenie dokumentacji HACCP, kontakty z Sanepidem, mycie naczyń ze stołówki, przygotowanie i dystrybucja posiłków.W Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie przebywa aktualnie 73 mieszkańców korzystających z całodobowego wyżywienia. W Działem Wsparcia Dziennego przy Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje Dziennym Domu „Senior+” , w którym średnio dziennie 14 osób korzysta z jednego posiłku - obiadu. Liczba osób żywionych nie jest stała. Zamawiający przewiduje pewną niewielką zmianę ilości wydawanych posiłków od podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach. Wykonawca nie będzie rościł uwag do wielkości przedmiotu zamówienia, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za posiłki faktycznie zamówione i dostarczone. Liczba mieszkańców i uczestników może zmieniać się okresowo, ze względu na stan zdrowia, wyjazdy na urlop i stan liczebności mieszkańców Domu i uczestników Dziennego Domu. Może ona także ulec zmniejszeniu w sposób naturalny. Posiłki mają być przygotowane ze świeżych produktów własnych (nabywanych przez wykonawcę), urozmaicone (różnorodne) poprzez przestrzeganie piramidy żywieniowej i muszą odpowiadać wszelkim rygorom recepturowym, smakowym, estetycznym i odżywczym ( w posiłkach mają być warzywa, owoce). Dobowa kaloryczność posiłków przedstawionych w jadłospisach musi spełniać wymóg dostarczenia 2000-2200 kcal dziennie dla jednej osoby. Posiłki będą przygotowywane z uwzględnieniem: specyfiki mieszkańców Domu i uczestników Dziennego Domu, zlecanych przez lekarza diet oraz zgodnie z wymaganiami w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków wynikających z Rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, a także zgodnie z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia. Przygotowywanie posiłków musi odbywać się w pomieszczeniach kuchni Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie, na bieżąco.Wykonawca będzie dysponował odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający informuje, iż minimalna wysokość całodobowego wsadu surowca na jednego żywionego nie może być mniejsza niż 10,50 zł brutto i 5,00 zł brutto na jednego uczestnika Dziennego Domu, a liczona jako średnia z okresu trwania umowy. Wykonawca zapewni w składzie personelu kuchni zatrudnienie dietetyka, szefa kuchni oraz minimum jednej wykwalifikowanej osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia, która posiada przynajmniej średnie wykształcenie gastronomiczne lub inne pokrewne w zawodzie kucharza i doświadczenie zawodowe (przynajmniej 2 lata) zgodne z przedmiotem zamówienia. Poza tym Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia przy pomocy dwóch pracowników – dwa etaty, będą to pracownicy Zamawiającego, w/w pracowników wskaże Zamawiający – zatrudnienie będzie w ramach zawartej umowy o pracę. Warunkiem świadczenia usług gastronomicznych dla Domu będzie wynajmowanie przez Wykonawcę pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem. W związku z tym Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę najmu. Zamawiający sugeruje Wykonawcy dokonania wizji lokalnej pomieszczeń i wyposażenia kuchni przed sporządzeniem oferty w dniu 20 listopada 2019r. w godzinach od 14:00 do 15:00 po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu na numer tel. 24 276 74 74.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną