Opracowanie nowej dokumentacji projektowej dotyczącej infrastruktury technicznej sieci LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej zasilanej z UPS-a centralnego dla 9 Domów Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej SYRENA ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej SYRENA
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-155 Warszawa, ul. Syreny
 • Telefon/fax: tel. 226 327 509 , fax. 226 327 509
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej SYRENA
  ul. Syreny 26
  01-155 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 327 509, fax. 226 327 509
  REGON: 63771770000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpssyrena.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie nowej dokumentacji projektowej dotyczącej infrastruktury technicznej sieci LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej zasilanej z UPS-a centralnego dla 9 Domów Pomocy Społecznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie nowej dokumentacji projektowej dotyczącej infrastruktury technicznej sieci LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej zasilanej z UPS-a centralnego dla 9 Domów Pomocy Społecznej. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej. 2. Dokumentacja o której mowa w ust. 1 musi zawierać wszystkie dokumenty wymagane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Domu Pomocy Społecznej „Syrena” w formie: 1) papierowej w 2 egzemplarzach, 2) wersji elektronicznej na nośniku cyfrowym w formacie .PDF oraz .DWG. 4. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności następujące czynności: 1) Wykonanie dla dziewięciu Domów Pomocy Społecznej Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej w celu opracowania nowej dokumentacji w wersji elektronicznej (DWG, PDF) oraz papierowej uwzględniając: 1) zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:50 lub 1:100; 2) opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji i powierzchni; 3) przekrój budynku przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów; 4) rysunki architektoniczno-budowlane elewacji; 5) dokumentację fotograficzne w postaci zdjęć (w formie drukowanej oraz elektrycznej). 5. Wykonanie dla każdego z dziewięciu Domów Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie w m.st Warszawa: 1) inwentaryzacji istniejącego okablowania strukturalnego LAN; 2) inwentaryzacji istniejącej infrastruktury dedykowanej instalacji elektrycznej zasilanej z UPS-a centralnego; 3) wykonanie projektów rozbudowy sieci strukturalnej LAN wraz z dedykowaną instalacją elektryczną zasilaną z UPS-a centralnego z uwzględnieniem: a) istniejącej sieci LAN; b) naniesioną lokalizacją Punktów Abonenckich w danych pomieszczeniach; c) projekt dedykowanej instalacji elektrycznej zasilanej z UPS-a centralnego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres co najmniej: 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną