Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 327 605 200 , fax. 327 605 280
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
  ul. Jana Pawła II 10
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 327 605 200, fax. 327 605 280
  REGON: 00051587900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siemianowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego” 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie (2) Części: 2.1. Część nr 1 zamówienia: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej utworzenia Metropolitalnego Centrum Innowacji i Biznesu w budynku dawnego kinoteatru „Tęcza” w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śląskiej." 2.1.1. Zamówienie obejmuje: a). Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku byłego kina oraz systemów i urządzeń technologicznych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień. b) Opracowanie ekspertyz i opinii na potrzeby przebudowy budynku; c). Sporządzenie wstępnych rozwiązań programowo-przestrzennych – projekt koncepcyjny w co najmniej trzech wariantach wraz z fotorealistyczną wizualizacją wykonaną metodą komputerową (wszystkie plansze przygotować w formacie JPG oraz PDF o wym. A3 w dobrej rozdzielczości). Zakres opracowania musi umożliwiać weryfikację wszystkich wymagań Zamawiającego i wymaga jego akceptacji. Zamawiający wymaga aby warianty proponowały rozwiązania dotyczące: - aranżacji i standardu wykończenia wnętrz, - zagospodarowania terenu, - elewacji zewnętrznych, oraz określały szacunkowe koszty realizacji każdego z wariantów. d). Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy budynku związanej z utworzeniem Metropolitalnego Centrum Innowacji i Biznesu, w stopniu umożliwiającym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień zezwalających na wykonanie robót budowlanych. e). Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. 2.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1, został zawarty w Dodatku nr 4a do SIWZ. 2.1.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 5a do SIWZ). 2.1.4. Z uwagi na charakter świadczenia, które nie wyczerpuje przesłanek stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu pracy, Zamawiający nie wymaga wykonywania czynności objętych niniejszym zamówieniem przez osoby zatrudnione na umowy o pracę. 2.1.5. Dokumentacja projektowa opracowana w ramach tego zamówienia publicznego powinna posiadać uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane przepisami prawa na dzień przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji tego zadania inwestycyjnego. 2.1.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zmniejszeniu lub wyłączeniu usług związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od realizacji robót budowlanych lub gdy nie wezwie Wykonawcy do sprawowania nadzoru autorskiego, wówczas Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w wysokości podanej w ofercie. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy, to kwota określona za opracowanie dokumentacji projektowej. 2.1.7 Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu dawnego kinoteatru „Tęcza”. Zaleca się dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej, w celu zapoznania się z warunkami wykonania zamówienia. Wizja lokalna stanowi funkcję pomocniczą przy prawidłowej wycenie przedmiotu zamówienia i umożliwia uwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich uwarunkowań wynikających z realizacji zamówienia. Termin wizji ustala się na dzień 24 czerwca 2019 r. godz. 10:00. Odbycie wizji lokalnej przez Wykonawcę jest fakultatywne. Chęć udziału w wizji lokalnej zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest zgłosić e-mailem na adres pz_projekty_nadzory@um.siemianowice.pl do godziny 9:00 dnia, w którym wizja ma się odbyć. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osób, które mają wziąć udział w wizji. Zbiórka zainteresowanych Wykonawców nastąpi przy wejściu do dawnego kinoteatru „Tęcza”. 2.1.8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 2.1.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 2.1.10. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6) Pzp. 2.2. Część nr 2 zamówienia: „Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie” - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla budynku przy ulicy Jana Pawła II 10. 2.2.1. Zamówienie obejmuje: a) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania. b) Sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej powyżej dokumentacji. W dokumentacji Wykonawca powinien zawrzeć następujący zakres robót: - przebudowa części stolarki okiennej (4 okna) - III piętro budynku, - wykonanie toalety – II piętro budynku. Budynek przy ulicy Jana Pawła II 10 jest wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego – nr rejestru zabytków A/1344/87, zatem wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia o wszystkie niezbędne pozwolenia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz prowadzenia prac zgodnie z nimi. c) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. 2.2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2, został zawarty w Dodatku nr 4b do SIWZ. 2.2.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 5b do SIWZ). 2.2.4. Z uwagi na charakter świadczenia, które nie wyczerpuje przesłanek stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu pracy, Zamawiający nie wymaga wykonywania czynności objętych niniejszym zamówieniem przez osoby zatrudnione na umowy o pracę. 2.2.5. Dokumentacja projektowa opracowana w ramach niniejszego zamówienia powinna posiadać uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane przepisami prawa na dzień przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji tego zadania inwestycyjnego. 2.2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zmniejszeniu lub wyłączeniu usług związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od realizacji robót budowlanych lub gdy nie wezwie Wykonawcy do sprawowania nadzoru autorskiego, wówczas Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w wysokości podanej w ofercie. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy, to kwota określona za opracowanie dokumentacji projektowej. 2.2.7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 2.2.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 2.2.9. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6) Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną