Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pałecznica województwo małopolskie dofinansowanych ze środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Gmina Pałecznica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Pałecznica
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-109 Pałecznica, ul. św. Jakuba
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3848037, , fax. 0-41 3848107
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pałecznica
  ul. św. Jakuba 11
  32-109 Pałecznica, woj. małopolskie
  tel. 0-41 3848037, , fax. 0-41 3848107
  REGON: 29000722400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/ugpalecznica

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pałecznica województwo małopolskie dofinansowanych ze środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pałecznica województwo małopolskie dofinansowanych ze środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1) Odbudowa drogi gminnej „Pałecznica – Pamięcice – Solcza – Niezwojowice” (nr drogi 160152K, nr dz. ewid. 876, 295, 347, 278/2) w miejscowości Pałecznica, Pamięcice, Solcza, Niezwojowice w km 6+586 – 7+125, 7+900 - 8+500, 9+100 – 9+595, 2) Odbudowa drogi gminnej „Ibramowice” (nr drogi 160605K, nr dz. ewid. 213/3, 214/2, 210/1, 211/2, 207/1) w miejscowości Ibramowice w km 2+650 - 3+200 wraz z odbudową przepustu nr dz. ewid. 212/6 w miejscowości Ibramowice w km 3+165, 3) Odbudowa drogi gminnej „ul. Zielona” (nr drogi 160166K, nr dz. ewid. 858, 580/4 i 579/10) w miejscowości Pałecznica w km 0+000 - 0+534 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Pałecznica w km 0+430 4) Odbudowa drogi gminnej „Pieczonogi” (nr drogi 160602K, nr dz. ewid. 352, 353) w miejscowości Pieczonogi w km 0+000 – 0+800, 5) Odbudowa drogi gminnej „Niezwojowice” (nr drogi 160156K, nr dz. ewid 282) w miejscowości Niezwojowice w km 0+700 – 0+900.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną