Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 05 03, 19 05 99 i 19 12 12

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego
 • Telefon/fax: tel. 122 720 335 , fax. 122 720 335
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 82
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 122 720 335, fax. 122 720 335
  REGON: 12000379300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skladowisko.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 05 03, 19 05 99 i 19 12 12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów, pochodzących z instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Myślenicach. Wykonawca w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia, zobowiązany jest zapewnić odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach : a. 19 05 03 - kompost nie odpowiadający wymaganiom, (nienadający się do wykorzystania) w ilości do 1 000 Mg – Zadanie 1; b. 19 05 99 - Inne niewymienione odpady w ilości do 2 000 Mg – Zadanie 2; c. 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości do 1 500 Mg – Zadanie 3; 2. Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach Wykonawcy, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz z wykorzystaniem procesów odzysku lub unieszkodliwiania wyszczególnionych w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 3. Odbiór odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i odbywał się będzie sukcesywnie według zleceń cząstkowych składanych pocztą elektroniczną lub telefonicznie przez Zamawiającego. 4. Odbiór odpadów nastąpi w ciągu 24 godzin od złożenia zlecenia. 5. Odbiór odpadów następował będzie z miejsc wskazanych przez Zamawiającego zlokalizowanych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach przy ulicy Ujejskiego 341. 6. Zamawiający zapewnia załadunek odpadów na środki transportu Wykonawcy wyłącznie w dni robocze w godzinach 7.00-17.00. 7. Przekazanie odpadów nastąpi na podstawie potwierdzeń odbioru odpadów wystawianych przez Zamawiającego, zawierających określenie rodzaju odpadów oraz wagi netto z wagi Zamawiającego. 8. Waga odebranych, transportowanych i zagospodarowanych odpadów potwierdzona zostanie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego na Karcie Przekazania Odpadu. 9. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie podpisanej przez Strony zbiorczej Karty Przekazania Odpadów i poprawnie wystawionej faktury. Skalkulowana przez Wykonawcę cena jednostkowa za 1 Mg będzie podstawą do określenia należności za faktycznie odebrana ilość odpadów w danym miesiącu. 10. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia na warunkach określonych w niniejszej SIWZ, a w szczególności koszt odebrania od Zamawiającego odpadów o kodach 19 05 03, 19 05 99 i 19 12 12 w ilości wskazanej w niniejszej SIWZ oraz koszt ich zagospodarowania. 11. Wykonawca musi dysponować osobami i sprzętem zdolnymi do wykonania zamówienia w ilości niezbędnej do sprawnej i pełnej realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. 12. Zamawiający przewiduje, iż średnia masa odpadów przekazywanych Wykonawcy w ciągu jednego miesiąca wynosić będzie 400 ton. 13. Z chwilą przekazania przez Zamawiającego opadów następującemu posiadaczowi odpadów, którym jest Wykonawca, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Wykonawca przejmuje od Zamawiającego odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za utratę, ubytki oraz uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów. 14. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac oraz ich należyte zabezpieczenie. 15. Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisów dot. ochrony środowiska podczas prowadzenia prac. 16. Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy. 17. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi pracami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia prac. 18. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnych środków łączności umożliwiających bezpośredni kontakt z Zamawiającym, a w szczególności do zapewnienia kontaktu z osobą odpowiedzialną za nadzór i koordynację prac. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej kontakt telefoniczny (telefon komórkowy) i kontakt za pośrednictwem e-mail umożlwiający bieżącą komunikację Zamawiającego z Wykonawcą. 19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów powszechnie obowiązujących w tym w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności związanych z transportem i zagospodarowaniem odpadów. 20. W ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego Wykonawca przygotuje i prześle Zamawiającemu informację o odpadach, które odebrał od Zamawiającego i poddał procesom odzysku lub unieszkodliwiania w swojej instalacji dla każdego kodu odpadu odrębnie, z podaniem masy tych odpadów i procesów odzysku/unieszkodliwiania, określonych w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną