Ocieplenie wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej oraz pozostałytmi robotami towarzyszącymi w budynku Domu Socjalnego przy ul. St. Leszczyńskiej 2 w Oświęcimiu

Miasto Oświęcim-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Oświęcim-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-600 Oświęcim, Sobieskiego
 • Telefon/fax: tel. 33 8479000 , fax. 33 8479002
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Oświęcim-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
  Sobieskiego 15B
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 33 8479000, fax. 33 8479002
  REGON: 70005193000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops-oswiecim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ocieplenie wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej oraz pozostałytmi robotami towarzyszącymi w budynku Domu Socjalnego przy ul. St. Leszczyńskiej 2 w Oświęcimiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia do wykonania, którego zobowiązany będzie wybrany Wykonawca, jest ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie wyprawy elewacyjnej wraz z częściowym remontem dachu oraz robotami towarzyszącymi w budynku, o którym mowa w ust. 2. 2. Obiekt objęty przedmiotem zamówienia - Dom Socjalny - zlokalizowany jest w Oświęcimiu (32-600), na terenie Gminy Miasto Oświęcim, przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej nr 2; działka nr ewid. 872/33 (obręb Oświęcim). 3. Informacje ogólne dot. przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia 1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: a) ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko – mokrą do głębokości 30 cm poniżej poziomu terenu, b) wykonanie wyprawy elewacyjnej, c) wykonanie częściowej wymiany pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, d) wymiana parapetów okiennych, e) przełożenie rur spustowych, f) tynkowanie i malowanie trzonów kominkowych ponad połacią dachu, g) wymiana drzwi zewnętrznych, h) przełożenie opaski z płyt chodnikowych, i) wykonanie drobnych robót elektrycznych. 2) Pozostały zakres zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również prace, czynności i procedury nieokreślone i niezdefiniowane w dołączonej do niej dokumentacji projektowo-przedmiarowej, a niezbędne dla właściwego i należytego wykonania zamówienia, takie jak m.in.: - opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, - organizacja zaplecza budowy (miejsce, pobór energii, wody, dozorowanie itd.), - wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów i koszty składowania lub utylizacji, - zorganizowanie pomieszczenia na składowane przez Wykonawcę materiały i narzędzia, - sporządzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej, w szczególności: naniesienie zmian na dokumentacji projektowej, sporządzenie protokołów z badań instalacji elektrycznej itp., - ubezpieczenie budowy na czas jej realizacji lub posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności, a w razie jego wygaśnięcia przed zakończeniem wykonania robót budowlanych jego aktualizacja (przedłużenie ubezpieczenia), - wykonania innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 3) Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie robót, prac czy czynności nieopisanych lub nieujętych w SIWZ i dołączonej do niej dokumentacji projektowo-przedmiarowej, a niezbędnych dla właściwego i należytego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, a także spowodowanych okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na dzień wszczęcia niniejszego zamówienia publicznego. 4) Szczegółowy zakres i sposób realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia określony został w dokumentacji projektowo-przedmiarowej udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu publikacji SIWZ. Dokumentacja ta stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia. Upubliczniona w sposób określony w zdaniu poprzednim dokumentacja projektowo-przedmiarowa wraz z SIWZ stanowią całość i są podstawą dla właściwego przygotowania i złożenia oferty, w tym dla sporządzenia planowanego zestawienia kosztów (kosztorysu ofertowego). Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną