Druk dla Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Centrum Turystyki Kulturowej Trakt ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Turystyki Kulturowej Trakt
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-123 Poznań, ul. Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 616 477 606 , fax. 616 477 638
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Turystyki Kulturowej Trakt
  ul. Gdańska 2
  61-123 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 477 606, fax. 616 477 638
  REGON: 30120480100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bramapoznania.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk dla Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Druk dla Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. Dostawa, rozładunek i wniesienie do siedziby zamawiającego wydruków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków jego realizacji zawarty jest we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną