Dostawy ziemniaków dla Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu

Zakład Karny Nr 1 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Karny Nr 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego
 • Telefon/fax: tel. 56 64 40 400 , fax. 56 64 40 499
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny Nr 1
  ul. Wybickiego 42665
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 64 40 400, fax. 56 64 40 499
  REGON: 31964100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zakład karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy ziemniaków dla Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy ziemniaków jadalnych o średnicy poprzecznej nie mniejszej 5 cm i podłużnej nie mniejszej niż 6 cm, bulwy zdrowe, niezzieleniałe, czyste, suche, nienadmarznięte, bez pustych miejsc w środku oraz bez śladów uszkodzeń mechanicznych, kod CPV 03212100-1, norma PN-75/R-74450, w ilości 110 000 kg. - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt przedmiot umowy – ziemniaki jadalne workowane do Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu, w ilościach zgodnych z zamówieniem złożonym na dwa dni przed terminem dostawy), środki transportu, którymi będzie dostarczany towar powinny spełniać wymogi określone w ustawie z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252); - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia końcowej łącznej ilości do 20% od ilości szacunkowej podanej w w/w opisie przedmiotu zamówienia. Z powodu zamówienia przez Zamawiającego ilości mniejszej niż ilość szacunkowa Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe ani prawne; - Dostawy ustala się według potrzeb, ale nie częściej niż 1 raz w tygodniu w godzinach 7.00 – 10.00, pojazdem o wysokości do 3,70 m, o długości nie przekraczającej 8,80 m, według cen zgodnych zawartą w wyniku niniejszego postępowania umową, w ilościach określonych przez zamawiającego, z zachowaniem wymagań i procedur niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia określonymi w ustawie z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252); - Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży artykułów spożywczych pełnowartościowych, świeżych, zgodnych z Normą Polską lub zharmonizowaną Normą Europejską; - W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego reklamacji w zakresie jakości lub ilości dostarczonych ziemniaków, Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowane towar na własny koszt w terminie 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera załącznik do SIWZ – wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03212100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną