Dostawy płynów infuzyjnych

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp.z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp.z o.o.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 59-800 Lubań, ul. Zawidowska
 • Telefon/fax: tel. 757 213 987 , fax. 757 213 906
 • Data zamieszczenia: 2020-10-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp.z o.o.
  ul. Zawidowska 4
  59-800 Lubań, woj. dolnośląskie
  tel. 757 213 987, fax. 757 213 906
  REGON: 23119002000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lcm-luban.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego będąca własnością jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy płynów infuzyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych w asortymencie i w szacunkowej ilości określonej w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 2. Miejscem sukcesywnej dostawy jest Apteka szpitalna przy NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. 3. Oferowany przedmiot zamówienia zarejestrowany jako lek musi spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2020.944 t.j. z dnia 2020.05.27). Wykonawca ma obowiązek przedstawić na każde wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, w terminie do 5 dni od dnia wezwania Wykonawcy. 4. Oferowany przedmiot zamówienia zarejestrowany jako wyrób medyczny musi spełniać wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06). Wykonawca ma obowiązek przedstawić na każde wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, w terminie do 5 dni od dnia wezwania Wykonawcy. 5. Oferowane produkty muszą posiadać stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające ich stosowanie w służbie zdrowia zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej. Produkty lecznicze, muszą posiadać wpis do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca ma obowiązek przedstawić na każde wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, w terminie do 5 dni od dnia wezwania Wykonawcy. 6. Zamawiający, dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego w miejsce produktu referencyjnego i odwrotnie, jeżeli mają one takie same wskazania oraz taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej, taka samą postać farmaceutyczną i biorównoważność. Wykazanie równoważności oferowanego produktu z opisanym przez Zamawiającego – należy do obowiązku Wykonawcy. W przypadku nie udowodnienia równoważności oferta będzie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SIWZ. 7. Zamawiający dopuszcza wycenę asortymentu za opakowanie a nie za sztukę, gdzie w SIWZ występują sztuki a na rynku dostępne są opakowania handlowe oraz należy przeliczyć ilość opakowań handlowych. W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk niż w SIWZ Zamawiający wymaga w złożonej ofercie określenia ilości sztuk w opakowaniu handlowym, z zastrzeżeniem, że przy przeliczeniu łączna ilość sztuk musi się równać ilości określonej w SIWZ. W przypadku wystąpienia różnic między wielkościami opakowań podanymi w SIWZ, a tymi które może wycenić Wykonawca, należy zmienione pozycje wskazać w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Opakowania należy przeliczyć do pełnej ilości zaokrąglając w górę zgodnie z zasadami matematyki. 8. Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 9. Warunki dostawy oraz inne wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia opisane zostały w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33692000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną