Dostawa wyposażenia pomieszczeń oraz mebli na potrzeby przedszkola w ramach projektu: „Utworzenie i funkcjonowanie Integracyjnego oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju”

Gmina Miasto Biłgoraj ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Biłgoraj
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 23-400 Biłgoraj, Plac Wolności
 • Telefon/fax: tel. 846 869 600 , fax. 846 869 665
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Biłgoraj
  Plac Wolności 16
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 846 869 600, fax. 846 869 665
  REGON: 95036902000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umbilgoraj.bip.lubelskie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia pomieszczeń oraz mebli na potrzeby przedszkola w ramach projektu: „Utworzenie i funkcjonowanie Integracyjnego oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pomieszczeń oraz mebli na potrzeby przedszkola w ramach projektu: „Utworzenie i funkcjonowanie Integracyjnego oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju” Zamawiający podzielił przedmiotowe postępowanie na dwie części. Część nr I Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa i montaż wyposażenia dla pomieszczeń przedszkola przy ul. Zamojskiej 4 w Biłgoraju. Zakres zadania obejmuje między innymi: Dostawę, montaż następującego wyposażenia : I. Wyposażenie sali dydaktycznej II. Wyposażenie łazienek III. Wyposażenie zaplecza kuchennego Szczegółowy zakres opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, STWiOR, SIWZ. ISTOTNE INFORMACJE: 1. W okresie realizacji zadania, od podpisania umowy do końca sierpnia, w przedszkolu będą odbywały się zajęcia dla dzieci. Wykonawca uwzględni warunki zakładu czynnego. Roboty takie jak wiercenia, kłucia i inne powodujące hałas i zagrożenie dla zdrowia dzieci oraz personelu należy wykonywać poza godzinami pracy Przedszkola. 2. Całość prac wykonać z zachowaniem warunków wykonawstwa i odbioru obowiązujących przy prowadzeniu robót montażowych oraz przy zachowaniu obowiązujących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Organizacja robót musi być tak prowadzona, aby była jak najmniej uciążliwa dla Zamawiającego. 4. Do budowy Wykonawca stosować może wyłącznie materiały spełniające wymogi art.10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r z późniejszymi zmianami. 5. Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub oświadczenia producenta. 6. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W przypadku wyrządzenia szkód w trakcie realizacji robót z winy wykonawcy, zobowiązany jest on usunąć je na własny koszt. 7. Wszystkie materiały i urządzenia Wykonawca ma obowiązek uzgodnić przed ich zamówieniem z dyrektorem przedszkola. 8. Wykonawca dokona podłączenia do istniejącej sieci elektrycznej urządzeń, które tego wymagają. 9. Wszystkie wymagania techniczne określone w dokumentacji technicznej należy traktować jako minimalne. Zamawiający w żaden sposób nie sugeruje Wykonawcy konkretnego dostawcy lub producenta urządzenia lub materiału. Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały „równoważne”. 10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami. 11. Przed odbiorem końcowym robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową umożliwiającą odebranie komisyjne obiektu i przekazanie go do użytku (należą tu m. innymi: opis technologiczny wykonanych robót, atesty i certyfikaty jakości dla wbudowanych materiałów itp.) 12 . Minimalny okres gwarancji i rękojmi wymagany przez zamawiającego -minimum 12 miesięcy (1 rok). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do niniejszej SIWZ. Część nr II Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla pomieszczeń przedszkola przy ul. Zamojskiej 4 w Biłgoraju. Zakres zadania obejmuje między innymi: Dostawę, montaż następującego wyposażenia meblowego: I. Sala dydaktycznej: a. krzesełka dla przedszkolaków b. Stoliki dla przedszkolaków c. Zestaw mebli na zabawki d. Leżaki e. Materace –kompatybilny z leżakiem, antyalergiczny, f. Szafa na pościel i leżaki ( zgodnie z powyższym opisem) zamykana, na 20 kpl. leżaków z pościelą g. Zestaw: pufo-fotel, w kształcie piłki lub zwierzątka dla dzieci do 120 cm h. Biurko nauczyciela i. Krzesło dla nauczyciela j. Szatnia 5-cio boksowa k. Regał z szufladami II. Wyposażenie łazienek a) Szafka wisząca o parametrach b) Szafka na sprzęt sprzątający c) Wieszaki na ręczniki d) półka na przybory toaletowe III. Wyposażenie zaplecza kuchennego a. Meble kuchenne (szafki wiszące i stojące z blatem) – w ofercie uwzględnić zlewozmywak+podgrzewacz wody – Wykonawca opracuje projekt umeblowania aneksu kuchennego i przedstawi go do akceptacji b. Stół + 4 krzesła Szczegółowy zakres opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, STWiOR, SIWZ. ISTOTNE INFORMACJE: 1. W okresie realizacji zadania, od podpisania umowy do końca sierpnia, w przedszkolu będą odbywały się zajęcia dla dzieci. Wykonawca uwzględni warunki zakładu czynnego. Roboty takie jak wiercenia, kłucia i inne powodujące hałas i zagrożenie dla zdrowia dzieci oraz personelu należy wykonywać poza godzinami pracy Przedszkola. 2. Całość prac wykonać z zachowaniem warunków wykonawstwa i odbioru obowiązujących przy prowadzeniu robót montażowych oraz przy zachowaniu obowiązujących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Organizacja robót musi być tak prowadzona, aby była jak najmniej uciążliwa dla Zamawiającego. 4. Do budowy Wykonawca stosować może wyłącznie materiały spełniające wymogi art.10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r z późniejszymi zmianami. 5. Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub oświadczenia producenta. 6. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W przypadku wyrządzenia szkód w trakcie realizacji robót z winy wykonawcy, zobowiązany jest on usunąć je na własny koszt. 7. Wszystkie materiały i urządzenia Wykonawca ma obowiązek uzgodnić przed ich zamówieniem z dyrektorem przedszkola. 8. Wykonawca dokona podłączenia do istniejącej sieci elektrycznej urządzeń, które tego wymagają. 9. Wszystkie wymagania techniczne określone w dokumentacji technicznej należy traktować jako minimalne. Zamawiający w żaden sposób nie sugeruje Wykonawcy konkretnego dostawcy lub producenta urządzenia lub materiału. Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały „równoważne”. 10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami. 11. Przed odbiorem końcowym robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową umożliwiającą odebranie komisyjne obiektu i przekazanie go do użytku (należą tu m. innymi: opis technologiczny wykonanych robót, atesty i certyfikaty jakości dla wbudowanych materiałów itp.) 12. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wymagany przez zamawiającego -minimum 12 miesięcy (1 rok). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31710000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną