Dostawa wyposażenia pionu kuchennego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50 A, 81- 577 Gdynia

XVII Liceum Ogólnokształcące ogłasza przetarg

 • Zamawiający: XVII Liceum Ogólnokształcące
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 81-364 Gdynia, 10 Lutego
 • Telefon/fax: tel. 586203316
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: XVII Liceum Ogólnokształcące
  10 Lutego 26
  81-364 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 586203316
  REGON: 36799272100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.17logdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia pionu kuchennego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50 A, 81- 577 Gdynia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pionu kuchennego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50 A. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wyposażenia został wykazany w załączniku nr 1 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia. 3.2. Dostawa wyposażenia kuchni nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość braku odbioru/zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów, opisanych w formularzu ofertowym i SIWZ wraz z załącznikami. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ wraz z załącznikami lub, dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 3.4. W dniu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie instrukcje producenta w języku polskim oraz wymagane atesty i certyfikaty. 3.5. Koszt dostawy, a także innych czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczonych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze. 3.6. Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę gwarancji. Zamawiający wymaga, aby długość okresu gwarancji zadeklarowana była przez Wykonawcę w pełnych miesiącach. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Zaoferowany okres gwarancji nie może ulec zmianie po złożeniu oferty. Oferta z zaoferowanym okresem gwarancji krótszym niż 24 miesiące zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią SIWZ. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji. 3.7. Warunki gwarancji znajdują się w projekcie UMOWY stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3.8. Miejscem dostawy jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni, ul. Wiczlińska 50 A, 81-577 Gdynia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39221000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną