„Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” dot. zabawek i pomocy dydaktycznych

Gmina Podegrodzie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Podegrodzie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 33-386 Podegrodzie, Podegrodzie
 • Telefon/fax: tel. 184 459 033
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Podegrodzie
  Podegrodzie 248
  33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie
  tel. 184 459 033
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.podegrodzie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” dot. zabawek i pomocy dydaktycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.3. Zamówienie obejmuje: a) dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8). 3.5. Użyte w dokumentacji nazwy handlowe, pochodzenia materiałów, wyrobów, elementów i wyposażenia, zwane dalej także „urządzeniami”, „wyposażeniem” i „sprzętem” nie są obowiązujące, a Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom technicznym i jakościowym określonym w specyfikacji technicznej (załącznik nr 8). Użyte nazwy materiałów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowanie wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz wskazują, że materiał lub element powinien posiadać cechy – parametry techniczne nie gorsze od podanego w specyfikacji technicznej. 3.6. Wskazane wymiary w specyfikacjach technicznych dot. wyposażenia gminnego żłobka w Brzeznej oraz gminnego przedszkola w Brzeznej są przykładowe. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie wymiarów poszczególnych elementów wyposażenia w granicach (+/-) 20% pod warunkiem zachowania wszelkich wytycznych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. 3.7. Dodatkowe informacje: a) dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczony do stosowania w placówkach oświatowych - przedszkola oraz żłobkach, b) dostarczone wyposażenie winno spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem, zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko) Wykonawcy, c) Wykonawca dostarczony towar ustawi i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, d) w przypadku wyposażenia wymagającego montażu, złożenia, Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu dostarczonego wyposażenia we wskazanym miejscu, przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnego złożonego lub zamontowanego wyposażenia, e) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemne zatwierdzenie produktów, kształtów produktów oraz kolorów przez Zamawiającego przed dostawą, f) jeśli dostarczone wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, montażu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru, g) wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego na jego koszt, h) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego, i) Dostawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczanego wyposażenia zgodnie z zamówieniem, j) wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia: Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z gwarancją producenta - zgodnie ze wskazaniem w specyfikacji technicznej (załącznik nr 8). 3.8. Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w ilości do 20% wartości zamówienia podstawowego. 3.9. Miejsce realizacji zamówienia – Gmina Podegrodzie, miejscowość Brzezna, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39531000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną